Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) je primátor mesta a poslanci Mestského zastupiteľstva povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti vymedzené v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.

Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona je Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov povinná počas výkonu verejnej funkcie zverejňovať podané oznámenia na webovom sídle mesta v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.

 

Odkaz na stiahnutie tlačivá oznámení zo stránky NRSR

 

Súbory / prílohy