Komunitný plán

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2016-2019 v znení Dodatku č.1 zo dňa 26.6.2018