Cyklosčítač

cyklopocitac  Praha ( testujeme )

Cyklosčítač na Hečkovej ulici

V Senci pribudol prvý sčítač, ktorý počíta cyklistov ako aj chodcov  a zároveň rozlišuje  smer ich pohybu.

Hečkova ulica patrí medzi frekventované ulice v meste a prepája rekreačnú časť s kultúrnohistorickou časťou mesta.

Sčítač je umiestený  v blízkosti kaplnky Najsvätejšej trojice (pri vstupe cez malú bránku na Slnečné jazerá) a pozostáva z troch hlavných prvkov. Prvý prvok tvoria indukčné slučky nainštalované na povrchu komunikácie. Druhý prvok tvorí displej so senzorom. Obojstranný displej zobrazuje počet cyklistov v reálnom čase : “Cyklisti dnes” a “Cyklisti v tomto roku“. Tretí prvok - stĺpik s pyrosenzorom vedľa cyklotrasy slúži na detegovanie chodcov. Ide o pilotný projekt inštalácie sčítača a vedenie mesta bude môcť vďaka získaným údajom o počte chodcov a cyklistov hodnotiť  mobilitu obyvateľov a návštevníkov mesta a tým plánovať aj budúci rozvoj cyklistickej infraštruktúry.

Sčítač bol inštalovaný v priebehu mesiaca október 2021.

 

Prístup pre návštevníka

Na stránke www.eco-visio.net je vytvorený univerzálny prístup do systému za mesto Senec, v ktorom síce prihlásený užívateľ nevie pracovať s dátami ako admin, ale i napriek tomu je tam dostatok informácií ohľadom počtu cyklistov a chodov v našom meste na Hečkovej ulici.

Prihlasovacie údaje:

Užívateľské meno: Navstevnik

Heslo: CykloSC2021

 

 

 

Zaujímavosti

Mesto vyhodnotilo prejdenia peších a cyklistov od inštalácie sčítača, t. j. od 15. 10. 2021 do konca mesiaca november, t. j. 30. 11. 2021.

Zozbierané údaje o počtoch vieme vyhodnotiť v čase, t. j. vieme vyhodnotiť letnú a zimnú sezónu, vieme vyhodnotiť frekvenciu mobility cez pracovný týždeň alebo víkend, sviatky či ranné alebo poobedné rušné hodiny. 

Koncom mesiaca november 2021 sme zaznamenali rekordný počet prejdení  cyklistov, kde číslo presiahlo 10 000, čo je v tak krátkom čase naozaj motivačné číslo. Pri porovnaní pracovného týždňa s víkendom sú počty prejdení cyklistov v sledovanom období rôzne, nakoľko sú prejdenia cyklistov niekedy intenzívnejšie cez víkend a niekedy cez pracovný týždeň, bez ohľadu na počasie. Denné priemerné prejdenie chodcov predstavuje hodnotu 622 a cyklistov 214. Zo zozbieraných údajov taktiež vyplýva, že prechody sú intenzívne v ranných a poobedných hodinách. Intenzita prechodov cyklistov sa odzrkadľuje aj na vysokej obsadenosti cykloprístreškov na Železničnej stanici.

Najfrekventovanejší deň pre cyklistov v sledovanom období bol 17. október 2021, kde prešlo až 431 cyklistov za deň.

Počty prejazdov cyklistov sa na displeji sčítača každý Nový rok vynulujú.  Sčítač počíta nepretržite, s výnimkou výpadku elektrickej energie. Pri opätovnom pripojení do elektrickej siete nebudú čísla vynulované ale displej bude pokračovať v počítaní spred výpadku elektrickej energie.

Zozbierané údaje sú dôležité pri vyhodnocovaní investícií do ďalšej doplnkovej infraštruktúry, do investícií budovania nových cyklochodníkov,  ich marketingu a údržbe, ako aj pri celkovom manažmente územia mesta Senec.

Atraktívne sčítanie  motivuje obyvateľov a návštevníkov k používaniu bicykla alebo starej dobrej chôdze v každodennom živote, či už pri dochádzaní za prácou, rekreáciou alebo občianskou vybavenosťou. Príď si aj Ty po svoje číslo!

 

 

Graf zobrazuje počty prejdení v sledovanom období. 

 

Publicita projektu

Sčítač je spolufinancovaný z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 2021 – výzvy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Na projekt sčítača mesto získalo dotáciu 8000,- EUR.

„Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj“