Novinky v odpadovom hospodárstve

V tejto sekcii sa dozviete o novinkách pripravovaných alebo realizovaných v odpadovom hospodárstve v najbližšom období. Jednotlivé zmeny budú aktualizované priebežne. 
 
Novinky v odpadovom hospodárstve:
 
1. Elektronická evidencia zberných nádob spôsobom umiestnenia elektronického čipu
realizácia od 1.8.2018
Čipovanie zberných nádob v termíne od 1.8.2018 do 30.10.2018.
Skúšobná prevádzka v termíne do konca roka 2018.
Ostrá prevádzka sa predpokladá od 1.1.2019.
 
 
 
Informácia o pripravovanom zavedení systému elektronickej evidencie zberných nádob spôsobom umiestnenia elektronického čipu v termíne od 1.8.2018
 
(„ďalej len čipovanie zberných nádob“)
 
Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný sa prihlásiť do systému zberu, ktorý stanovuje mesto a to prihlásením sa na Mestskom úrade do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Poplatkovou povinnosťou sa rozumie nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v meste, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu). Za pôvodcu komunálnych odpadov sa považuje každá fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorému vyššie uvedená poplatková skutočnosť vznikne.
 
Zavedenie elektronickej evidencie zberných nádob na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad reflektuje na potrebu zmeny systému v nakladaní s odpadom v rámci odpadového hospodárstva na území mesta Senec, nakoľko súčasný stav systému zberu zberných nádob neumožňuje ich presnú kontrolu, evidenciu a ani úpravu v rámci pripravovaných zmien. Z dôvodu, že zbernú nádobu si môže poplatník zabezpečiť sám v akomkoľvek počte a keďže zberné nádoby nie sú označované žiadnym identifikátorom nie je možná adresná kontrola poplatníkov v nadväznosti na množstvo tvorených komunálnych odpadov a zberných nádob.
 
Zavedenie elektronickej evidencie zberných nádob prostredníctvom čipov je zároveň technickou predprípravou na legislatívnu úpravu všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ku ktorej dôjde koncom tohto roka. Od 1.1.2019 budú vyššie uvedené všeobecno-záväzné nariadenia reflektovať na spomínané systémové zmeny v nakladaní s odpadom, ako napr.: umožní to pôvodcom odpadu napr.: zmeniť interval vývozu zbernej nádoby, zmeniť veľkosť zbernej nádoby, pri individuálnej bytovej výstavbe prejdú pôvodcovia odpadu na množstevný systém nakladania s odpadmi, taktiež bude umožnený prenájom zberných nádob v prípade záujmu a v neposlednom rade tieto zmeny povedú ku kladeniu väčšieho dôrazu na separáciu odpadov, nakoľko budú v rámci spomínaných možných zmien jednotliví pôvodcovia viac motivovaní k zvýšeniu separácie. Prednostne sa budú čipovať zberné nádoby v individuálnej bytovej výstavbe, zberné nádoby právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.
 
Je dôležité spomenúť, že pri zavádzaní elektronického čipovania zberných nádob sa bude vychádzať z podkladov útvaru ekonomiky mesta na MsÚ, čo konkrétne znamená, že prednostne budú čipované zberné nádoby uvedené v informačnom systéme spomínaného útvaru s nulovým saldom, tzn., že poplatník/ t. j. pôvodca odpadu má uhradené všetky záväzky voči Mestu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vyrúbené právoplatným rozhodnutím. Zberná nádoba, ktorej poplatník má voči mestu nedoplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nebude očipovaná a tým pádom, do času umiestnenia čipu, ani obslúžená.
 
Pokiaľ by bola takáto zberná nádoba zvozovou spoločnosťou obslúžená, informačný systém MsÚ ju zaznamená ako zbernú nádobu bez čipu a náklady spojené s jej obsluhou nebudú zvozovej spoločnosti uhradené. Pre poplatníka z toho vyplýva, že aj osádky zvozových vozidiel sa po zavedení nového elektronického systému budú už brániť k tzv. obsluhám „čiernych nádob“, nakoľko ich zamestnávateľ si pravdepodobne bude uplatňovať voči nim náhradu za neoprávnenú obsluhu takejto neočipovanej nádoby.
 
Elektronický čip má vizuál nálepky, ktorá v sebe nesie informáciu o zbernej nádobe. Jej pokus o prelepenie, prípadné poškodenie má za to, že sa čip stáva neaktívnym a zberná nádoba nebude obslúžená. Nový čip bude poplatníkovi inštalovaný len povereným pracovníkom mesta, ktorý opätovne overí všetky údaje k zbernej nádobe.
 
Systém zavádzania čipov:
 
Približne týždeň pred inštaláciou čipu budete písomne upovedomení odkazom o čase a termíne – písomná informácia v poštovej schránke.
Poverení zamestnanci mesta navštívia jednotlivé domácnosti s preberacím protokolom – na požiadanie sa preukážu poverením Mesta Senec
Preberací protokol musí podpísať vždy poplatník uvedený na rozhodnutí, takže Vás týmto prosíme o súčinnosť, nakoľko to nemôže byť ktokoľvek, kto bude náhodou napr.  vtedy doma.
Žiadame Vás o kontrolu vyplnených údajov, nakoľko číslo čipu bude jedným z Vašich identifikátorov pri komunikácii s dispečingom.
Keďže čip musí byť umiestnený na presne stanovenom mieste na zbernej nádobe, poverení zamestnanci ho nalepia tak, aby bola zabezpečená kompatibilita s čítačkou na zvozovom vozidle.
Prenosnou čítačkou overia jeho funkčnosť a či sedia údaje s údajmi na nálepke.
Údaje z čipu a preberacieho protokolu sa nahrajú do mestského informačného systému evidencie poplatníkov a tieto budú slúžiť ako podklad k vyrubeniu poplatku formou rozhodnutia na ďalšie obdobie.
Nakoľko sa budúci rok bude meniť pri individuálnej bytovej výstavbe paušálny systém zberu (poplatok na osobu) na množstvový systém zberu (poplatok na zbernú nádobu) je dôležité vedieť, že koľko zberných nádob si dáte očipovať, toľko Vám bude v ďalšom období účtovaných.
Každá nová zberná nádoba bude musieť byť prihlásená do systému zberu, uhradená a ošetrená čipom - inak nebude obslúžená.
Zberné nádoby bez čipov nebude možné obslúžiť – v praxi to znamená, že zberná nádoba bez aktívneho čipu síce bude môcť byť fyzicky obslúžená, ale zvozovej spoločnosti nebude vzniknutý náklad uhradený – t. j. čítačka na zvozovom vozidle ju zaznamená ako zbernú nádobu bez čipu.
Pokiaľ plánujete v blízkej budúcnosti meniť zbernú nádobu, odporúčame Vám jej výmenu pred očipovaním, nakoľko životnosť čipu je cca 10 rokov.
Očipovanú zbernú nádobu vieme v prípade odcudzenia dohľadať pri nasledujúcom vývoze, prípadne zablokovať jej vývoz na „diaľku“.
Poplatníkom s aktívnym čipom bude umožnené vytvorenie prístupu do webovej služby, kde si budú môcť okrem iného nastaviť notifikácie o nevyvezení zbernej nádoby spolu s dôvodom nevyvezenia.
Evidenciou bude možné odhaliť neprihlásených pôvodcov, ktorý budú následne v spolupráci s útvarom životného prostredia, vyzvaní k zdokladovaniu spôsobu likvidácie komunálnych odpadov.
 
Oslovované k čipovaniu budú postupne tieto lokality/ulice:
Senec, časť Svätý Martin
Senec, časť Gardens
Senec, časť Mlynský Klin
Senec, časť Čierna Voda
Senec, časť Malý Biel
Ulica Hany Zelinovej
Ulica Dobšinského
Lokality a jednotlivé ulice budú pridávané postupne v dostatočnom predstihu.
 
Dôležité je uvedomiť si, že nastavujeme nový systém, ktorý bude pomerne interaktívny a preto potrebujeme z Vašej strany taktiež potrebnú súčinnosť, tak aby sme vedeli z tohto systému získať čo najviac relevantných údajov. Na ich základe sa budeme snažiť o nastavenie čo najspravodlivejšieho systému výberu poplatkov za komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady. 
 
Stanovenie minimálneho počtu zberných nádob/vriec na zmesový komunálny odpad - viď príloha
Stanovenie minimálneho počtu zberných nádob/vriec na zmesový komunálny odpad je nutné z dôvodu zabránenia špekulácii zo strany pôvodcov, ktorý prechádzajú na množstvový systém zberu komunálnych odpadov. Hlavným zámerom pri prechode na množstvový systém je minimalizovať pokusy pôvodcov o "odpadovú turistiku" a roznášanie svojho odpadu po zberných nádobách iných pôvodcoch, prípadne tvorenie čiernych skládok. Stanovenie minimálneho množstva zberných nádob bude podkladom pre tvorbu VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi pre rok 2019 a bude záväzné pre všetkých pôvodcov na území mesta.
 
 
2. Zavedenie množstvového systému zberu komunálnych odpadov pri individuálnej bytovej výstavbe - rodinné domy
 
pripravovaná
 
V súčasnej dobe prebieha príprava k cenotvorbe, ktorá bude podkladom k stanoveniu optimálného poplatku na jednotlivé zberné nádoby. Poplatník bude mať možnosť zmeny intervalu vývozu a určenia si veľkosti zbernej nádoby - na základe stanovených podmienok k minimálnemu počtu zberných nádob a počtu poplatníkov v jednotlivých domácnostiach.
 
Jednotlivé zmeny budú zapracované do návrhov VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom a VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a poplatkoch.
 
 
 
3. Realizácia polopodzemných kontajnerových stojísk pre komplexnú bytovú výstavu - bytové domy
 
 pripravovaná
 
V súčasnosti prebieha zameriavanie inžinierskych sietí na vytypovaných stojiskách. Na základe výsledkov zo zameriavania predpokladáme v roku 2018 realizáciu desiatich stojísk.
 
Jednotlivé stojiska budú obsahovať prednostne polopodzemné kontajnery na separované zložky komunálnych odpadov a jeden kontajner na zmesový komunálny odpad - zloženie kontajnerov sa môže líšiť v nadväznosti na lokalitu.
 
 
 
4. Potvrdenie o uhradení poplatku pre zberný dvor
 
 realizovaná priebežne
 
Nakoľko evidujeme množstvo poplatníkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorí sa v Senci neprihlásili na trvalý pobyt, ale poplatok vyrúbený za komunálne a drobné stavebné odpady majú uhradený, zaviedol útvar ekonomiky vydávanie potvrdenia o uhradení poplatku pre zberný dvor Mesta. Toto potvrdenie slúži aj chatárom, ktorý majú poplatok za dané obdobie uhradený a umožňuje aj im odovzdávať bezodplatne zložky komunálnych odpadov na zberný dvor Mesta. 

 

 

Súbory / prílohy