Novinky v odpadovom hospodárstve

V tejto sekcii sa dozviete o novinkách pripravovaných alebo realizovaných v odpadovom hospodárstve v najbližšom období. Jednotlivé zmeny sú aktualizované priebežne. 
 
 
Elektronická evidencia zberných nádob spôsobom umiestnenia elektronického čipu
ZMENY TERMÍNOV
 
realizácia od 1.8.2018
 
Predpokladané termíny plnenia:
Čipovanie zberných nádob v termíne do 31.01.2019 a priebežne.
Skúšobná prevádzka prebieha.
Ostrá prevádzka spustená k 1.2.2019.
 
Uzatvorené z dôvodu ukončenia čipovania sú všetky rodinné domy. V prípade, že nemáte na svojej zbernej nádobe RFID čip a chcete ju mať vyvezenú neváhajte nás kontaktovať mailom: odpady@senec.sk .
 
 
Informácia o zavedenom systéme elektronickej evidencie zberných nádob spôsobom umiestnenia elektronického čipu v termíne od 1.8.2018
 
(„ďalej len čipovanie zberných nádob“)
 
Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný sa prihlásiť do systému zberu, ktorý stanovuje mesto a to prihlásením sa na Mestskom úrade do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Poplatkovou povinnosťou sa rozumie nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v meste, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu). Za pôvodcu komunálnych odpadov sa považuje každá fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorému vyššie uvedená poplatková skutočnosť vznikne.
 
Zavedenie elektronickej evidencie zberných nádob na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad reflektuje na potrebu zmeny systému v nakladaní s odpadom v rámci odpadového hospodárstva na území mesta Senec, nakoľko súčasný stav systému zberu zberných nádob neumožňuje ich presnú kontrolu, evidenciu a ani úpravu v rámci pripravovaných zmien. Z dôvodu, že zbernú nádobu si môže poplatník zabezpečiť sám v akomkoľvek počte a keďže zberné nádoby nie sú označované žiadnym identifikátorom nie je možná adresná kontrola poplatníkov v nadväznosti na množstvo tvorených komunálnych odpadov a zberných nádob.
 
Je dôležité spomenúť, že pri zavádzaní elektronického čipovania zberných nádob sa vychádza z podkladov útvaru ekonomiky mesta na MsÚ, čo konkrétne znamená, že prednostne sú čipované zberné nádoby uvedené v informačnom systéme spomínaného útvaru s nulovým saldom, tzn., že poplatník/ t. j. pôvodca odpadu má uhradené všetky záväzky voči Mestu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vyrúbené právoplatným rozhodnutím. Zberná nádoba, ktorej poplatník má voči mestu nedoplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nebude dočasne očipovaná a tým pádom, do času umiestnenia čipu, ani obslúžená. Následne sa očipuje a ďalším neuhrádzaním poplatkov bude evidencia o obslužení zbernej nádoby cez elektronický čip podkladom pre postúpenie exekútorovi.
 
Zberná nádoba obslúžená zvozovou spoločnosťou bez aktívneho čipu je v informačnom systéme MsÚ zaznamenaná ako zberná nádoba bez čipu a náklady spojené s jej obsluhou nebudú zvozovej spoločnosti uhradené na základe podpísaného dodatku o sankčných postihoch. Pre poplatníka z toho vyplýva, že aj osádky zvozových vozidiel sa po zavedení nového elektronického systému budú už brániť k tzv. obsluhám „čiernych nádob“, nakoľko ich zamestnávateľ si pravdepodobne bude uplatňovať voči nim náhradu za neoprávnenú obsluhu takejto neočipovanej nádoby.
 
Elektronický čip má vizuál nálepky, ktorá v sebe nesie informáciu o zbernej nádobe. Jej pokus o prelepenie, prípadné poškodenie má za to, že sa čip stáva neaktívnym a zberná nádoba nebude obslúžená. Nový čip bude poplatníkovi inštalovaný len povereným pracovníkom mesta, ktorý opätovne overí všetky údaje k zbernej nádobe.
 
Evidenciou bude ďalej možné odhaliť neprihlásených pôvodcov, ktorý budú následne v spolupráci so správcom dane, vyzvaní k splneniu si ohlasovacej a poplatkovej povinnosti.
 
Dôležité je uvedomiť si, že nastavujeme nový systém, ktorý bude pomerne interaktívny a preto potrebujeme z Vašej strany taktiež potrebnú súčinnosť, tak aby sme vedeli z tohto systému získať čo najviac relevantných údajov. Na ich základe sa budeme snažiť o nastavenie čo najspravodlivejšieho systému výberu poplatkov za komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady. 
 
Stanovenie minimálneho počtu zberných nádob/vriec na zmesový komunálny odpad - viď príloha
Stanovenie minimálneho počtu zberných nádob/vriec na zmesový komunálny odpad je nutné z dôvodu zabránenia špekulácii zo strany pôvodcov, ktorý prechádzajú na množstvový systém zberu komunálnych odpadov. Hlavným zámerom pri prechode na množstvový systém je minimalizovať pokusy pôvodcov o "odpadovú turistiku" a roznášanie svojho odpadu po zberných nádobách iných pôvodcoch, prípadne tvorenie čiernych skládok. Stanovenie minimálneho množstva zberných nádob bude podkladom pre tvorbu VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi pre rok 2019 a bude záväzné pre všetkých pôvodcov na území mesta.
 
 
Zavedenie množstvového systému zberu komunálnych odpadov
pre vybrané kategórie pôvodcov
 
 
realizovaná od 1.1.2019
 
Novým rokom nadobudnú účinnosť dve nové všeobecne závázné nariadenia (VZN):
1. VZN č.7/2018 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a
2. VZN č. 8/2018 o miestnych daniach a poplatkoch.
 
Vo vyššie uvedených VZN sú zapracované výrazné zmeny v systéme zberu komunálnych odpadov a zároveň sa mení spôsob výberu a výška poplatkov za komunálne odpady.
 
 
Realizácia polopodzemných kontajnerových stojísk pre bytové domy
II. ETAPA
 
prípravné práce začínajú vo februári 2019
 
 
Potvrdenie o uhradení poplatku pre zberný dvor
 
 realizovaná priebežne
 
Nakoľko evidujeme množstvo poplatníkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorí sa v Senci neprihlásili na trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt, ale poplatok vyrúbený za komunálne a drobné stavebné odpady z titulu užívania nehnuteľnosti majú uhradený, zaviedol útvar ekonomiky vydávanie potvrdenia o uhradení poplatku pre zberný dvor Mesta. Toto potvrdenie slúži taktiež chatárom, ktorý majú poplatok za dané obdobie uhradený a umožňuje aj im odovzdávať bezodplatne zložky komunálnych odpadov na zberný dvor Mesta, zúčasťnovať sa jarného a jesenného upratovania, odovzdávať na skládke drobný stavebný odpad (spoplatnená služba).

 

 

Súbory / prílohy