Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

Mierové nám. 8
90301 Senec


Popis

Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
Mestský úrad Senec
II. poschodie

Karol Czére
vedúci útvaru
Tel: 02/2020 5127

Mobil: 0903 219 630
Fax: 02/2020 5142
E-mail: czerek@senec.sk

Na úseku výstavby a ochrany životného prostredia

 

Vykonáva najmä nasledovné činnosti a plní najmä tieto úlohy:
 

 • zabezpečuje investičnú prípravu za mesto pri realizácii nových stavieb financovaných mestom alebo pri rekonštrukcii stavieb, ktoré sú majetkom mesta;
 • spolupodieľa sa na realizácii rozvojových programov mesta v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (ďalej len PHSR) v rámci svojej agendy;
 • zabezpečuje budovanie spevnených plôch a chodníkov vrátane cyklotrás v zmysle schváleného rozpočtu mesta;
 • zabezpečuje projektovú prípravu ako aj inžiniersku činnosť v oblasti vodného hospodárstva pri protipovodňových opatreniach vrátane vypracovania a doplňovania Generelu protipovodňových opatrení;
 • zabezpečuje koordinačnú činnosť medzi jednotlivými záchrannými zložkami vrátane zaistenia technických prostriedkov na odstránenie následkov počas kalamitných vôd;
 • zabezpečuje odstránenie vzniknutých havárií spôsobených kalamitnými vodami;
 • zabezpečuje preventívne čistenie odvodňovacích systémov v meste a ich postupné obnovovanie;
 • zabezpečuje údržbu vodojemov a čerpacích staníc vo vlastníctve mesta slúžiace na dodávku resp. odvádzanie vôd pre obyvateľov mesta;
 • v cestnom hospodárstve vykonáva pôsobnosť stavebného úradu na úseku miestnych komunikácií;
 • v súčinnosti s útvarom stratégie a rozvoja mesta zabezpečuje súlad jednotlivých investičných zámerov v zmysle rozvojových plánov mesta v oblasti cestného hospodárstva;
 • zabezpečuje obnovu Pasportu dopravného značenia a spolupodieľa sa na vypracovaní Generelu dopravy, v spolupráci s útvarom stratégie a rozvoja mesta zabezpečuje Generel dopravy ako podklad k UP;
 • rieši dopravné problémy na štátnych cestách všetkých kategórií v spolupráci so štátnymi orgánmi a príslušnými správcami štátnych ciest;
 • koordinuje činnosť medzi jednotlivými vlastníkmi správcov inžinierskych sietí pri ich investičných zámeroch s aktuálnymi zámermi mesta na úseku dopravy;
 • vykonáva fyzické obhliadky pri odovzdávaní jednotlivých stavebných objektov do majetku mesta (cesty, vodovody, kanalizácie...);
 • zabezpečuje kontakt medzi obyvateľmi a mestom pri riešení podnetov z verejných fór;
 • zabezpečuje riešenie podnetov týkajúcich sa odboru z portálu – Odkaz pre starostu;

Referát dopravy a reklamných tabúľ

Drobné stavby a stavebné úpravy do 25m2

 

Ing. Roman Šuplata
Tel: 02/2020 5129
E-mail: suplatar@senec.sk

Referát investičnej výstavby

Ing. Diana Bezúrová
Tel: 02/2020 5161
E-mail: bezurovad@senec.sk

Referát pre verejné osvetlenie a technickú údržbu mestských komunikácií

Tibor Časný
Tel: 02/2020 5144
E-mail: casnyt@senec.sk

Referát súpisné čísla, názvy ulíc a ochrana pamiatok

Jana Ďurčová
Tel: 02/2020 5128
E-mail: durcova@senec.sk

Cestné hospodárstvo a výkon štátneho stavebného dohľadu nad miestnymi komunikáciami

Mgr. Matej Varga
Tel: 0910 599 924
E-mail: vargam@senec.sk

Referát ochrany životného prostredia

Ing. Dana Mikulášová, PhD.
Tel: 02/2020 5126
E-mail: mikulasovad@senec.sk

Mgr. Nina Galváneková
Tel: 02/2020 5162
E-mail: galvanekovan@senec.sk

Referát vodného hospodárstva

Ing. Lenka Poliaková
Tel:02/2020 5159
E-mail: poliakoval@senec.sk

 

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.219804561884416 / E 17.397215088418534