Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 8/2017

PRIPOMIENKOVANIE NÁVRHU

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni.

V súlade s ustanovením § 6 ods.  3 a nás. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „návrh VZN“) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke.

Dňom vyvesenia návrhu VZN  začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku  k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky (na adresu skolysenec@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku k VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

12. 6. 2019 11:14

 

Súbory / prílohy