Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 14/2019

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec na pripomienkovanie

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej15 dní predrokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 05.decembra 2019:

písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar právny a správy majetku

elektronicky na adresu: podhoroval@senec.sk

ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar  právny a správy majetku

 

 

Ing. Jarmila Répássyová, v.r.

prednostka

26. 11. 2019 22:12

 

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov Súbor Stav
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 14/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec na pripomienkovanie
V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej15 dní predrokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote. V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať. Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 05.decembra 2019: písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar právny a správy majetku elektronicky na adresu: podhoroval@senec.sk ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar právny a správy majetku
navrh_vzn_parkovisko_sj_14_2019.pdf stiahnuť archív návrhov