Oznámenie o Rozhodnutí "PHSR obce Blatné na 2023-2027"

Oznámenie

Mesto Senec zastúpené Primátorom oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec (ďalej aj ako „OÚ Senec“) ako príslušný orgán štátnej správy, doručil Mestu Senec ako dotknutej obci

Rozhodnutie vydané zo zisťovacieho konania
č. OU-SC-OSZP-2024/009033-016 zo dňa 26.03.2024
pre navrhovaný strategický dokument
„Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Blatné 2023 - 2027
s platnosťou do roku 2030“

obstarávateľ, Obec Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné, IČO: 00304671.

Rozhodnutie vydané po ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu vykonaného na základe Oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Blatné 2023 – 2027“ bolo mestu Senec doručené na zverejnenie dňa 26.03.2024. Podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodasrkeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-blatne-2023-2027

Zverejnené od 27.03.2024 do 12.04.2024

27. 3. 2024 11:05

 

Súbory / prílohy