Oznámenie o Rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní „GARBE PARK Senec“

Oznámenie

Mesto Senec zastúpené Primátorom oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec (ďalej len „OÚ Senec“) ako príslušný orgán štátnej správy, predložil mestu Senec ako dotknutej obci

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-SC-OSZP-2023/000755-026 zo dňa 02.03.2023
pre navrhovanú činnosť „GARBE PARK Senec“
navrhovateľ, SK4 Logimac s.r.o., Továrenská 14, 811 09 Bratislava, IČO: 54 024 315.

Rozhodnutie vydané po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, bolo mestu Senec doručené na zverejnenie dňa 11.04.2023. Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní, dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce. Do Rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní môže verejnosť nahliadnuť na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín si odporúčame vopred dohodnúť), a to od 13.04.2023 do 27.04.2023, t.j. po dobu 15 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/garbe-park-senec

Účastníci konania v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o  životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podávaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle (http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20), podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Oznámenie je zverejnené od 12.04.2023 do 28.04.2023

12. 4. 2023 14:45

 

Súbory / prílohy