Oznámenie o vybavení Petície

MESTO SENEC

               Mestský úrad v Senci, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec

 

 

 

 

 

Štefan Obselka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAŠA ZNAČKA:

NAŠA ZNAČKA:

Vybavuje

V SENCI DŇA:

 

665/39/2023/

Tahotný Tomáš Mgr. LL.M

12.01.2023

 

                                                                                                             

                                              

 

Vec: Oznámenie o vybavení petície – odloženie

 

Dňa 16.08.2022 bola mestu Senec ako orgánu verejnej správy príslušnému podľa § 1 ods. 1 a ods. 2 písm. b) Zákona č. 85/ 1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o petíciách“) doručená petícia, ktorá bola v zmysle § 5 ods. 3 zákona o petíciách prijatá a zaevidovaná.

 

Predmetom Petície bol nesúhlas so stavbou domu na Bratislavskej 28 v Senci, na parcele č. 4371, 4373/2 keďže podľa záznamu/nákresu nie je dodržaný štandardný odstup od spoločného plota susedov ako je to v prípade radovej výstavby na Novomeského ulici v Senci. Štandardný odstup domov od spoločných plotov je 7,234 metrov. S navrhnutými 2 metrami odstupu domu od spoločného plota nesúhlasíme. Tak by vrhal dom príliš veľký tieň na pozemkoch susedov a susedia by si videli priamo do okien. Tým by bol narušený súkromný život všetkých susedov. Taktiež by pri takom malom odstupe domu rušilo svetlo z izieb. V prípade požiaru by nebol možný prístup hasičskému autu/technike. Plánovaná stavba/dom má slúžiť na prenájom izieb čo tiež nie je v súlade so zmluvou/dohodou.

 

Mesto Senec listom zo dňa 11.11.2022 vyzvalo odosieľateľa petície na jej doplnenie nakoľko petícia nemala podstatné náležitosti podľa § 4 ods. 2 a § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve s poučením v prípade, že petícia nebude doplnená v lehote 30 dní mesto Senec petíciu odloží.

 

V doplnení petície zo dňa 13.12.2022 vyjadrili všetci podpísaný nesúhlas k vyznačenému odstupu/vzdialenosti plánovanej stavby ku plotu konkrétne 2 m. Žiadajú dodržať štandardný odstup budovy od spoločného plota ako je to aktuálne u každého suseda/v radovej zástavbe rodinných domov na ulici Ladislava Novomeského konkrétne 7,234 metrov s ohľadom na architektúru mesta, životné prostredie a bezpečnú evakuáciu v prípad požiaru. Ďalej žiadali preveriť či sa jedná v prípade plánovanej stavby aktuálnej stavby o rodinný dom alebo bytový dom. Rodinný dom a ani bytový dom nemá viac ako tri byty. Aká je a bude návštevnosť pozemku. Je to vôbec prípustné? Je presiahnutie návštevnosti v súlade s ÚP? Užíva sused dom len pre seba alebo ho prenajíma viacerým osobám... bude plánovaný dom tiež komerčný? Nie je to v rozpore s ÚP. Nie je ohrozená stavba popraskanie domu ak sa presiahne množstvo povolených bytov. Bol dom skolaudovaný ako rodinný dom alebo obytný dom...

 

Podľa § 1 ods. 1 Zákona č. 85/ 1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

„Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány verejnej moci.“

 

Podľa § 3 ods. 3 zákona o petíciách

„V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len „zástupca“). Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru.“

 

Podľa § 4 ods. 2 zákona o petíciách

„V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis ak ide o fyzickú osobu., alebo svoj názov a sídlo ak ide právnickú osobu; osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.“

 

Podľa § 4a ods. 5 zákona o petíciách

„Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi; na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu.“

 

Podľa § 5 ods. 1 zákona o petíciách

Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu. Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis.

 

Osoba, ktorá doručila petíciu :

Štefan Obselka, Novomeského 14, 903 01 Senec

 

Petíciu podpísalo celkom 5 osôb a pri každej osobe bola vykonaná kontrola mena, priezviska, adresy pobytu a podpisu.

 

Po preskúmaní formálnych náležitostí Mesto Senec dospelo k záveru, že petícia po jej doplnení nespĺňa formálne náležitosti petície.

 

 

Podľa § 5 ods. 5 zákona o petíciách

„Príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.“

 

Po preskúmaní petície mesto Senec dospelo k záveru, že petíciu je nutné odložiť.

 

Petíciou sa občania môžu obracať na orgány verejnej moci vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu.

 

 

 

Podľa § 3 ods. 3 zákona o petíciách

 

V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len „zástupca“). Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru.

 

Podľa § 4a ods. 5 zákona o petíciách

Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi; na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu.

 

Mesto Senec po preskúmaní petície zistilo, že petícia neobsahuje ani po jej doplnení obligatórne náležitosti vyžadovaná zákon o petíciách. Z obsahu petície nie je zrejmá osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Petícia po jej doplnení obsahuje mená dvoch osôb s ich podpismi z čoho nie je možné usúdiť o aké osoby sa jedná nakoľko sú označené ako účastníci petície. Zákon o petíciách pojem účastníci petície nepozná a petíciu je možné podporiť jej podpismi  v podpisových hárkoch. Súčasťou petície je jeden podpisový hárok s podpismi 5 osôb, z ktorého nemožno zistiť aká petícia sa podporuje tak ako ust. § 4a ods. 5 zákona o petíciách. Ďalšou podstatnou náležitosťou je skutočnosť, že podpisový hárok musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu zástupcu. Po preskúmaní podpisového hárku bolo zistené, že tento tieto náležitosti neobsahuje a nie je možné z neho zistiť kto je určený ako zástupca.

 

Dôležitou náležitosťou petície je označenie predmetu verejného alebo iného spoločného záujmu. Z obsahu petície bolo zistené, že táto poukazuje na narušenie súkromného života stavbou domu na parcelách označených v petícii pričom petícia neobsahuje predmet verejného ani spoločného záujmu.

V petície nie je uvedené akým spôsobom by stavba domu mala narušovať právo na súkromný život podporovateľov petície.

 

Mesto Senec navyše pri prešetrovaní petície zistilo, že v danej veci prebiehalo riadne stavebné konanie výsledkom, ktorého bolo vydanie riadneho stavebného povolenia Č.j.: Vyst. 985-22-SC, Gu/. Preskúmaním predmetného rozhodnutia bolo zistené, že podporovatelia petície v konaní riadne uplatnili svoje práva prostredníctvom námietok, ktoré sú okrem iného identické s tými, ktoré sú obsahom petície a zo znenia rozhodnutia vyplýva, že stavebný úrad sa nimi riadne vysporiadal. Podporovatelia tak môžu svoje práva uplatňovať formou pripomienok v konaní o povolení stavby a tak poukazovať na verejný alebo iný spoločný záujem a tento účinne obhajovať. I keď petičné právo je jedným z nástrojov občanov na kontrolu kompetentných orgánov verejnej správy a presadzovanie verejného záujmu do rozhodovania. Petíciou možno žiadať či navrhovať množstvo vecí na druhej strane samozrejme petícia nie je všeliekom. V stavebných konania nie je tým pravým prostriedkom obrany či nápravy. V takých prípadoch totiž nejde verejný alebo iný spoločný záujem, ale vec je potrebné „individuálnou“ akciou -  podaním námietok tak ako postupovali podporovatelia petície v konaní Č.j.: Vyst. 985-22-SC, Gu/.

 

Podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona

 

Účastníkmi stavebného konania osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté

 

Z predmetného znenia vyplýva, že podporovatelia petície boli riadnymi účastníkmi stavebného konania dotknutej stavby domu. To znamená, že svoje práva, ktoré im zákon priamo priznáva mohli naplno uplatňovať nie len formou námietok ako  mesto Senec uvádza vyššie, ale ako účastníci konania mohli taktiež v prípade nespokojnosti s výsledkami stavebného konania taktiež podávať opravné prostriedky  a domáhať sa svojich práv prostredníctvom odvolania.

 

Na druhej strane mesto Senec dodáva, že petícia ani po jej doplnení nespĺňala zákonné náležitosti petície. Z obsahu doplnenia zo dňa 13.12.2022 mesto Senec zistilo, že obsah doplnenia petície vykazuje znaky žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v otázkach získavania informácií nie je potrebné používať inštitút petície ako nástroj pre získavanie informácií nakoľko daná problematika je  upravená osobitnými zákonmi. Mesto Senec preto aj s poukazom na dôvody uvedené vyššie petíciu odložilo.

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Pavol Kvál

                                                                                                     Primátor

 

 

 

 

12. 1. 2023 14:50