OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA K ZÁKAZKE S NÁZVOM: „ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC“

Mesto Senec, Mierové nám. 8,  903 01 Senec  oznamuje, že bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce k zákazke s názvom „ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC“

 

21475 - MSP

Vestník č. 119/2020 - 04.06.2020

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426576

Lehota na predkladanie ponúk: Do 03. 07. 2020 10.00 h (viď oznámenie).

 

 

4. 6. 2020 9:36

 

Súbory / prílohy