Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústného konania Horný Dvor s.r.o., Logistický areál Skladová hala1 a Skladová hala 2, SO 09 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústného konania Horný Dvor s.r.o., Logistický areál Skladová hala1 a Skladová hala 2, SO 09 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy

31. 3. 2021 9:39

 

Súbory / prílohy