Pozvánka na MsZ dňa 14. 12. 2017 /štvrtok/ o 09.00 h. v hoteli Senec – Slnečné jazerá-sever

Primátor mesta Ing. Karol Kvál Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

14. 12. 2017 /štvrtok/ o 09.00 h.v hoteli Senec

Online prenos a záznam zo zasadnutia bude sprístupoenný na www.zastupitelstvo.sk

Program:   

1.  Otvorenie
2. Informácia p. primátora o dianí v meste za uplynulé obdobie   
3.  Kontrola uznesení
4.  Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec
5.  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senec na rok 2017
6.  VZN mesta Senec o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
7.  Návrh na schválenie VZN  mesta Senec č. 5/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec
8.  Návrh VZN, kt. sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ, ZUŠ a MŠ
9.  Návrh dodatku č. 8 k VZN Mesta Senec č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a šk. zariadenia, kt. sa mení príloha č. 1 a 2 tohto VZN
10. Návrh na schválenie VZN Mesta Senec č.7/2017 o poskytovaní elekt. služieb
11. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k VZN Mesta Senec č. 1/2012, kt. sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatkov č. 1 až 3
12. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Senec
13. Návrh rozpočtu mesta Senec na roky 2018-2020
14. Návrh rozpočtu MsKS Senec na rok 2018-2020
15. Urbanistická štúdia „Hlboké jazero“ Senec
16. Plán kontrol hl. kontrolóra na I. polrok 2018
17. Návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2017
18. Návrh mestom delegovaných zástupcov do MŠR
19. Návrh na vydanie ÚR o vyhlásení stavebnej uzávere
20. Návrh na prijatie investičného úveru od SLSP, a.s.
21. Návrh na odvolanie člena Šport. komisie a návrh na voľbu nového člena
22. Návrh termínov zasadnutí MsR a MsZ v Senci na rok 2018
23. Informácia o aktívnych a pasívnych súdnych sporoch Mesta Senec k 01.12.2017
24. Prenájom pozemkov /MARRCHI, s.r.o./
25. Návrh na prenájom nehnuteľností –ATOPS, s.r.o.
26. Návrh na odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry Mestom Senec – Fitti s.r.o.        
27. Návrh na odpredaj nehnuteľností / MUDr. Kokavec/
28. Návrh na odpredaj nehnuteľností /Jozef Tóth s manželkou/
29. Návrh na odpredaj nehnuteľností /Ing. Kontárová a p. Kontár/
30. Informácia o prehľade vlastníckych práv – okružná križovatka Pezinská ulica – Diaľničná cesta
31. Návrh na odkúpenie nehnuteľností /Anna Kapounová/
32. Návrh na bezodplatný prevod verejnej splaškovej kanalizácie stoka „J“ do majetku Mesta Senec – Pavol Tóth a spol.
33. Návrh na uzatvorenie dohody o mimosúdnom urovnaní na odstránenie duplicitného vlastníctva k pozemku /Nitrianska ul./
34. Návrh na zriadenie vecných bremien /Goodman Senec 6 Logistics (Slovakia) a D1 PARK Infra, s.r.o./
35. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. /NNK, ul. E.B. Lukáča/
36. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. /NNK, ul. Vinohradnícka/   
37. Prehodnotenie výšky nájomného /Ing. Peter Valo a spol./ 
38. Zámer na prenájom pozemku priamym nájmom v Záhradkárskej osade na Pezinskej ul. v Senci
39. Prenájom pozemku /Csikmáková, Walter/
40. Prenájom pozemku /PhDr. Regina Vidová/
41. Prenájom pozemku /PhDr. Ruppeldtová/   
42. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Vincent Tóth
43. Rôzne
 

Ing. Karol   K v á l
primátor mesta                                                                                                        
 

Lokalita

GPS:
N 48.220226312950224 / E 17.41630168776851

7. 12. 2017 12:03

 

Súbory / prílohy

Názov
4. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec
5. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senec na rok 2017
6. VZN mesta Senec o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
7. Návrh na schválenie VZN mesta Senec č. 5/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec
8. Návrh VZN, kt. sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ, ZUŠ a MŠ
9. Návrh dodatku č. 8 k VZN Mesta Senec č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa
10. Návrh na schválenie VZN Mesta Senec č.7/2017 o poskytovaní elekt. služieb
11. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k VZN Mesta Senec č. 1/2012, kt. sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatkov č. 1 až 3
12. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Senec
13. Návrh rozpočtu mesta Senec na roky 2018-2020
14. Návrh rozpočtu MsKS Senec na rok 2018-2020
15. Urbanistická štúdia „Hlboké jazero“ Senec
16. Plán kontrol hl. kontrolóra na I. polrok 2018
17. Návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2017
18. Návrh mestom delegovaných zástupcov do MŠR
19. Návrh na vydanie ÚR o vyhlásení stavebnej uzávere
20. Návrh na prijatie investičného úveru od SLSP, a.s.
21. Návrh na odvolanie člena Šport. komisie a návrh na voľbu nového člena
22. Návrh termínov zasadnutí MsR a MsZ v Senci na rok 2018
23. Informácia o aktívnych a pasívnych súdnych sporoch Mesta Senec k 01.12.2017
24. Prenájom pozemkov /MARRCHI, s.r.o./
25. Návrh na prenájom nehnuteľností –ATOPS, s.r.o.
26. Návrh na odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry Mestom Senec – Fitti s.r.o.
27. Návrh na odpredaj nehnuteľností / MUDr. Kokavec/
28. Návrh na odpredaj nehnuteľností /Jozef Tóth s manželkou/
29. Návrh na odpredaj nehnuteľností /Ing. Kontárová a p. Kontár/
30. Informácia o prehľade vlastníckych práv – okružná križovatka Pezinská ulica – Diaľničná cesta
31. Návrh na odkúpenie nehnuteľností /Anna Kapounová/
32. Návrh na bezodplatný prevod verejnej splaškovej kanalizácie stoka „J“ do majetku Mesta Senec – Pavol Tóth a spol.
33. Návrh na uzatvorenie dohody o mimosúdnom urovnaní na odstránenie duplicitného vlastníctva k pozemku /Nitrianska ul./
34. Návrh na zriadenie vecných bremien /Goodman Senec 6 Logistics (Slovakia) a D1 PARK Infra, s.r.o./
35. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. /NNK, ul. E.B. Lukáča/
36. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. /NNK, ul. Vinohradnícka/
37. Prehodnotenie výšky nájomného /Ing. Peter Valo a spol./
38. Zámer na prenájom pozemku priamym nájmom v Záhradkárskej osade na Pezinskej ul. v Senci
39. Prenájom pozemku /Csikmáková, Walter/
40. Prenájom pozemku /PhDr. Regina Vidová/
41. Prenájom pozemku /PhDr. Ruppeldtová/
42. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Vincent Tóth
43. Rôzne