Pozvánka na MsZ dňa 23.10.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec – Slnečné jazerá-sever

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

23.10.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 4. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
 5. Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 2019
 6. Vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny k 30.09.2019 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. 
 7. Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2020
 8. Zámer na spoplatnenie parkovísk na južnej a severnej strane Slnečných jazier
 9. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec
 10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
 11. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Senec o bližších podmienkach poskytovania  finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 12. Žiadosť o dotáciu na projekt „Stanica Bike and ride ŽST Senec“
 13. Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 – Zmluva č. 080/19/02 dotácie Slovenský červený kríž, územný spolok BA – okolie, Pribinova 15, 903 01  Senec
 14. Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 – Zmluva č. 047/19/02 dotácie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Senec, Jánošíkova 21, 903 01  Senec
 15. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
 16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Tibor Labuda a manželka JUDr. Dana Labudová, Pivničná ul.)
 17. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rezníček a spol. s.r.o., Slnečné jazerá – sever)
 18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Alžbeta Rakúsová, Rybárska ul., Senec)
 19. Návrh na prenájom nehnuteľností (Hanzen)
 20. Návrh na odkúpenie/nájom pozemku – Alexander Heringeš
 21. Návrh na zriadenie vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien (SPP – distribúcia, a.s. – „rekonštrukcia plynovodov Štefánikova“)
 22. Rôzne 
 23. Záver
 

Ing. Dušan Badinskýprimátor mesta

 

15. 10. 2019 18:12

 

Súbory / prílohy

Názov
4. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
5. Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 2019
6. Vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny k 30.09.2019 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
7. Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2020
8. Zámer na spoplatnenie parkovísk na južnej a severnej strane Slnečných jazier
9. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec
10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
11. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Senec o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
12. Žiadosť o dotáciu na projekt „Stanica Bike and ride ŽST Senec“
13. Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 – Zmluva č. 080/19/02 dotácie Slovenský červený kríž, územný spolok BA – okolie, Pribinova 15, 903 01 Senec
14. Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 – Zmluva č. 047/19/02 dotácie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Senec, Jánošíkova 21, 903 01 Senec
15. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Tibor Labuda a manželka JUDr. Dana Labudová, Pivničná ul.)
17. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rezníček a spol. s.r.o., Slnečné jazerá – sever)
18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Alžbeta Rakúsová, Rybárska ul., Senec)
19. Návrh na prenájom nehnuteľností (Hanzen)
20. Návrh na odkúpenie/nájom pozemku – Alexander Heringeš
21. Návrh na zriadenie vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien (SPP – distribúcia, a.s. – „rekonštrukcia plynovodov Štefánikova“)