Pozvánka na MsZ dňa 26.6. 2018 /utorok/ o 09.00 h v hoteli Senec – Slnečné jazerá-sever

P O Z V Á N K A

Primátor mesta Ing. Karol Kvál Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

26.6. 2018 /utorok/ o 09.00 h.

v hoteli Senec
               
Program:    
1.  Otvorenie
2.  Informácia p. primátora o dianí v meste za uplynulé obdobie    
3.  Kontrola uznesení
4.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec za rok 2017
5.  Záverečný účet Mesta Senec za rok 2017
6.  Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za rok 2017
7.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2018
8.  Informácia o zavedení elektronickej evidencie smetných nádob spôsobom umiestnenia čipu
9.  Dodatok č.4 k VZN Mesta Senec č.6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia hrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec
10.  Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2016-2019
11.  Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
12.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
13.  Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
14. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Senec na celé funkčné obdobie 2018-2022
15. Poverenie poslancov vykonávaním občianskych obradov v zmysle § 7, písm.h) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Senci
16. Prenájom pozemku (Andrej Štellár)
17. Prenájom pozemku (Branislav Macejka s manž.)
18. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti (Jačianský Milan, ul. SNP)
19. Návrh na odkúpenie nehnuteľností (Erika Tornyaiová, Fándlyho ul.)
20. Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností a infraštruktúry do majetku Mesta Senec (Malý Biel)
21. Návrh na zámenu pozemkov – DOAS, a.s.
22. Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty vo výške 1 500 eur
23. Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2018- Zmluva č.47/18/02/dotácie Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senec, Farské nám.4, Senec 903 01
24. Rôzne
25. Záver

Ing. Karol   K v á l
primátor mesta  
 

19. 6. 2018 16:19

 

Súbory / prílohy

Názov
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec za rok 2017
5. Záverečný účet Mesta Senec za rok 2017
6. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za rok 2017
7. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2018
8. Informácia o zavedení elektronickej evidencie smetných nádob spôsobom umiestnenia čipu
9. Dodatok č.4 k VZN Mesta Senec č.6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb
10. Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2016-2019
11. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
13. Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov
14. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Senec na celé funkčné obdobie 2018-2022
15. Poverenie poslancov vykonávaním občianskych obradov v zmysle § 7, písm.h) Rokovacieho poriadku..
16. Prenájom pozemku (Andrej Štellár)
17. Prenájom pozemku (Branislav Macejka s manž.)
18. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti (Jačianský Milan, ul. SNP)
19. Návrh na odkúpenie nehnuteľností (Erika Tornyaiová, Fándlyho ul.)
20. Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností a infraštruktúry do majetku Mesta Senec (Malý Biel)
21. Návrh na zámenu pozemkov – DOAS, a.s.
22. Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty vo výške 1 500 eur
23. Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2018- Zmluva č.47/18/02/dotácie