Pripomienkovanie návrhu VZN o názve ulíc v meste Senec

V súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je mesto povinné návrh nariadenia zverejniť jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste, aj na webovom sídle mesta, najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o tomto návrhu nariadenia.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu durcova@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

30. 4. 2019 17:12

 

Súbory / prílohy