Rozhodnutie o umiestnení stavby Telekomunikačná sieť - Výst.718-16-Sc,Om

Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Mierové námestie 8

vydáva

rozhodnutie  o umiestnení stavby

Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba  'Telekomunikačná sieť '  s názvom: INS_FTTH_SC_Senec_3

pre navrhovateľa : Slovak Telekom a.s.,  so sídlom Bajkalská 28, Bratislava  

na pozemku    :  líniová stavba (dotknuté parcely viď. nižšie vo výroku rozhodnutia )

v katastrálnom území  : Senec

9. 11. 2017 9:22

 

Súbory / prílohy