Spoločný obecný úrad pracuje z dôvodu opatrení v bezstránkovom režime

Spoločný obecný úrad pracuje z dôvodu opatrení na zníženie nebezpečenstva šírenia infekcie Covid 19 v bezstránkovom režime. Klientom sa preto odporúča elektronicky komunikovať s pracovníkmi SOÚ. Postup v prípade podania v k.ú. Senec

Žiadosti, podania na území mesta Senec, sa odovzdávajú a evidujú v podateľni na Mestskom úrade v Senci (Mierové námestie 8) v stránkových dňoch a hodinách (z dôvodu aktuálnej situácie je odporúčané si predtým overiť stránkové hodiny a možnosti vstupu do budovy mestského úradu).

Postup v prípade podania v obci spol. OÚ

Pokiaľ sa stavba nachádza v niektorej z obcí v pôsobnosti SOÚ, žiadosť zaevidujte na príslušnom obecnom úrade obce, v ktorej katastrálnom území sa stavba nachádza.

Drobné stavby a stavebné úpravy

Žiadosť na ohlásenie drobnej stavby alebo drobných stavebných úprav  pre stavby v Senci je potrebné posielať na adresu Mestského úradu v Senci, odbor výstavby. Pre stavby v obciach na príslušny obecný úrad.

 


 

16. 10. 2020 13:48