Štatistické zisťovanie VZPS

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2017.

Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky zisťovania ponúkajú širokú škálu informácií, ktoré sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou.

Na základe skúseností štatistických úradov krajín, kde sa takto zamestnanosť sleduje, možno povedať, že ide o spoľahlivú metódu, ktorá poskytuje výsledky potrebné pre vládu a jej inštitúcie zodpovedné za koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Výsledky týchto zisťovaní sú užitočné a v štatistickej prezentácii zaujímavé aj pre širokú verejnosť.

Vybrané domácnosti v Senci navštívi pracovníčka Štatistického úradu SR,  ktorý/á sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom.

Výberové zisťovanie pracovných síl sa uskutočňuje na základe vyhlášky ŠÚ SR č. 291/2014, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 -2017. Štatistický úrad SR pri zabezpečovaní VZPS, pri publikovaní údajov v plnej miere zabezpečuje utajenie poskytnutých dôverných údajov zákonom o štátnej štatistike č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a zaručuje ochranu osobných údajov z. č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15. 8. 2017 8:02