Výrub č. 01/2022

Výrub č. 01/2022

1. Číslo konania: 01/20222

2. Evidenčné číslo žiadosti 232/2022

3. Dátum začatia konania: 05.01.2022

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania

5. email: turnovai@senec.sk

Predmet správneho konania:

  • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub: 1 ks dreviny– Tuja (Thuja), rastúca na pozemku C-KN parcelné číslo 2106/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Senec,
  • žiadosť podala fyzická osoba,
  • dôvod: drevina zasahuje do elektrického vedenia, koreňová sústava narúša povrch chodníka a cesty, obava z ohrozenia majetku a zdravia ...

 

10. 1. 2022 14:08