Výrub č. 02/2018, č. konania: ev. č.: 324/2018, parcely č. 2237/1 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 04.01.2018
E-mail: niznanskal@senec.sk, kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /topoľ - 4 ks/

10. 1. 2018 8:29