Výrub č. 02/2022

Výrub č. 02/2022

1. Číslo konania: 02/2022

2. Evidenčné číslo žiadosti 47794/21

3. Dátum začatia konania: 01.12.2021

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania

5. email: turnovai@senec.sk

Predmet správneho konania:

  • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub: 10 ks drevín topoľ čierny (Populus nigra) rastúcich na pozemku E-KN parcelné číslo 1493, 1494 – orná pôda v k. ú. Senec,
  • žiadosť podala fyzická osoba,
  • dôvod: vyčistenie, údržba a sprístupnenie pozemku od náletových drevín pre ďalšie využitie, dreviny tiež rastú v ochrannom pásme elektrického vedenia......

 

12. 1. 2022 12:36