Výrub č. 03/2017, č. konania: ev. č.: 38370/2017, parcela č. 828 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 18.09.2017
E-mail: turnovai@senec.sk, kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /smrek obyčajný 2 ks/

20.9.2017 9:49