Výrub č. 06/2018, č. konania: ev. č.: 493/2018, parcely č. 2204/23 a 2204/25 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 05.02.2018
E-mail: niznanskal@senec.sk, kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /agát - 5 ks/

8. 2. 2018 10:03