Výrub č. 08/2021, č. konania: ev. č.: 552/2021 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 2463/172 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.02.2021
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /2 x borovica/,

druh pozemku: ostatná plocha

dôvod žiadosti: stromy na pozemku sú už príliš vysoké a vzniká obava, vývratu pri silnom vetre a poškodenie majetku.

22. 2. 2021 8:04