Výrub č. 12/2020, č. konania: ev. č.: 802/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 3566/3 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 18.05.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x smrek /,

druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: koreňový systém narúša terasu, chodník  a statiku domu

19. 5. 2020 10:26