Výrub č. 13/2018, č. konania: ev. č.: 1100/2018 – číslo spisu, pozemok parcely CKN č.: 1365 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 12.09.2018
E-mail: niznanska.lenka@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x orech/,

druh pozemkov: záhrada

dôvod výrubu: preschnutý

17.9.2018 13:23