Výrub č. 14/2022

Výrub č. 14/2022

1. Číslo konania: 14/2022

2. Evidenčné číslo žiadosti 21446/22

3. Dátum začatia konania: 03.05.2022

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania

5. email: turnovai@senec.sk,

Predmet správneho konania:

  • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub:

3 ks – smrek obyčajný, C-KN parcelné číslo 1949 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Senec (majiteľom pozemku je žiadateľ)

  • žiadosť podala fyzická osoba

 

3. 5. 2022 10:43