Výrub č. 15/2018, č. konania: ev. č.: 1135/2018 – číslo spisu, pozemok parcely CKN č.: 1217/2 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 25.09.2018
E-mail: niznanska.lenka@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 3 x smrek /,

druh pozemkov: zastavané plochy a nádvoria

dôvod výrubu: plytko zakorenené, nebezpečenstvo pádu, narúšajú plot pozemku

 

26.9.2018 15:32