Výrub č. 17/2021

Výrub č. 17/2021

1. Číslo konania 17/2021

2. Evidenčné číslo žiadosti 37072/2021

3. Dátum začatia konania: 17.08.2021

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania

5. email: turnovai@senec.sk

Predmet správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub: 4 ks drevín -  topoľ kanadský (populus canadensis) rastúcich na pozemku parcelné číslo 2470/5 reg. „C“ k. ú. Senec. Dôvodom na výrub je zlý zdravotný stav drevín.

 

19. 8. 2021 10:58