Výrub č. 21/2020, č. konania: ev. č.: 1149/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 2371/87 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 08.09.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x breza; 1 x smrek /,

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: breza - preschnutá, smrek – naklonený, vidieť koreňový systém  

 

9. 9. 2020 10:54