Výrub č. 2/2020, č. konania: ev. č.: 462/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 2463/118 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 27.01.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x breza /,

druh pozemkov: ostatná plocha

dôvod žiadosti: rastie v tesnej blízkosti nehnuteľnosti a koreňový systém narúša dlažbu a chodník

 

30. 1. 2020 11:38