Výrub č. 3/2019, č. konania: ev. č.: 541/2019 – číslo spisu, pozemok E-KN parcela č. 3816 a pozemok C-KN parcela č. 3914/4 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 12.03.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 2 x orech /,

druh pozemkov: záhrada, zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: strom č. 1 - realizácia kanalizačnej prípojky, strom č. 2 - rastúci na hranici pozemku, obe dreviny preschnuté

 

12.3.2019 13:35