Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad v meste Senec-II.etapa“

Výzva na predloženie ponuky

Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:

„Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad v meste Senec-II.etapa“

25. 7. 2019 16:29

 

Súbory / prílohy