Výzva na predloženie ponuky „Služby monitoringu stavu naplnenosti zberných nádob“

Výzva na predloženie ponuky

Mesto Senec, Mierové nám. 8,  903 01 Senec , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:

„Služby monitoringu stavu naplnenosti zberných  nádob“
 

6. 8. 2019 22:26

 

Súbory / prílohy