Zverejnenie oznámenia o výsledku vybavenia petície skládka 4/2017

Zverejnenie oznámenia o výsledku vybavenia petície

Petícia za limitovanie množstva odpadu uloženého na skládke v meste Senec v novom územnom pláne – oznámenie o výsledku prešetrenia petície
Dňa 05. 05. 2017 bola na Mestský úrad v Senci doručená petícia občanov mesta Senec,
Občianskeho združenia Moje mesto a pracujúcich občanov v meste Senec a v blízkom okolí za limitovanie množstva uloženého odpadu v meste Senec a na území s regulatívom „skládka“ na maximálne množstvo 870 000 m3. Petíciu podpísalo 1375 občanov.
Petícia je zaevidovaná pod č.p.: 14175/2017, Pe 4/2017.

 

Predmet petície: v novom územnom pláne limitovať množstvo uloženého odpadu
v meste Senec na území s regulatívom „skládka“ na maximálne množstvo 870 000 m3 .
Oznámenie o výsledku vybavenia petície:
Žiadosť občanov mesta Senec, Občianskeho združenia Moje mesto a pracujúcich občanov v meste Senec a blízkom okolí “ O zapracovanie v novom územnom pláne limitované množstvo uloženého odpadu v meste Senec na území s regulatívom „skládka“ na maximálne množstvo 870 000m3 „ vyjadrená v petícii doručenej na Mestský úrad v Senci dňa 05. 05. 2017 , bude predložená na rokovanie komisií MsZ Stavebnej a územného plánovania, Komisii životného prostredia, Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Senci.

 

Uznesenie MsZ bude následne zapracované do nového územného plánu.
 

Ing. Karol Kvál
primátor mesta v.r.

30. 6. 2017 8:55

 

Súbory / prílohy