Ako postupovať pri vzniku/zániku/zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady.

Pôvodca komunálnych odpadov ( fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ ) je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov, a to prihlásením sa na Mestskom úrade do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Na území mesta sa do systému zberu sú povinní zapojiť všetci pôvodcovia:
a) fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktoré sú na území mesta oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta,
c) právnické osoby, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta.
 

Touto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v meste, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu).Vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie (rodinný dom, byt), je povinný ohlásiť počet a identifikačné údaje osôb,ktoré predmetnú nehnuteľnosť užívajú na mestom predpísanom tlačive - viď príloha nižšie.

Vyplnené tlačivo doručí poplatník:
a) mailom: horvathovab@senec.sk alebo valcovaj@senec.sk
b) osobne do podateľne mesta
c) osobne na Útvare ekonomiky mesta : Beáta Horváthová, Ing. Jarmila Valčová

Podmienky na stanovenie veľkosti nádoby:

Na území mesta sa zavádza pre kategórie pôvodcov odpadu všetky fyzické osoby bývajúce v individuálnej bytovej výstavbe, fyzické osoby v mestskej časti Senec Juh, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta množstvový systém zberu zmesových komunálnych odpadov.

Pri množstvovom systéme zberu si musí poplatník zvoliť počet zberných nádob, interval vývozu a ich objem primerane vyprodukovanému množstvu odpadu. Objem a interval vývozu zberných nádob odsúhlasuje zodpovedný zamestnanec Mesta pri inštalácii elektronického čipu na zbernú nádobu.

Zber komunálnych odpadov sa na území zabezpečuje zbernými nádobami o objeme 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1 100 l, polopodzemnými kontajnermi (PPK) o objeme 5 m3, 120 l čiernymi vrecami.

Mesto umožňuje právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, aby si pri množstevnom zbere  zmesového komunálneho odpadu určili:
a) veľkosť zbernej nádoby – 120 l zberná nádoba / 240 l zberná nádoba / 1100 l zberná nádoba a
b) interval vývozu – 1x za 14 dní (26x ročne) / 1x za 7 dní (52x ročne) / 2x za 7 dní (104x ročne) / nepravidelný vývoz na základe individuálneho určenia.

Z hľadiska dodržania hygienických zásad sa na území mesta stanovuje minimálny interval odvozu zmesového komunálneho odpadu s frekvenciou 1 x 14 dní. Vývozy zberných nádob s intervalom 1 x za 14 dní ( 26 x ročne) sa realizujú vždy v párny týždeň.

 
Obstaranie zbernej nádoby:
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a preto Mesto stanovuje pre zberné nádoby na zmesový komunálny odpad iný spôsob úhrady:
a) poplatník uhradí obstarávaciu cenu zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad jednorazovo priamo do pokladne na Mestskom úrade,
b) poplatník uhradí poplatok za ročný prenájom zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad priamo do pokladne na Mestskom úrade. Ročný prenájom zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad bude účtovaný v zmysle platného cenníka po dobu 5 rokov na základe preberacieho protokolu potvrdeného poplatníkom alebo
c) poplatník si zakúpi zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad priamo od spoločnosti, s ktorou má Mesto uzatvorenú zmluvu.
Cenník predaja a prenájmu zberných nádob je zverejnený na webovej stránke Mesta( https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/cennik-predaja-a-prenajmu-zbernych-nadob-a-vriec ) a zároveň v pokladni Mestského úradu.
Zberná nádoba bude poplatníkovi dodaná na miesto ním určené, v rámci územia mesta, do piatich pracovných dní po uhradení poplatku , prípadne si ju poplatník môže vyzdvihnúť osobne na útvare verejnej zelene, údržby a čistenia mesta. zberná nádobu už bude ošetrená aktívnym elektronickým čipom.

Bližšie informácie ohľadne systému zberu komunálnych odpadov, separovaných zložiek a drobných stavebných odpadov nájdete v platnom VZN č. 7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec - viď príloha nižšie.

Bližšie informácie ohľadne poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, možnosti zníženia, príp. vrátenia poplatku nájdete v platnom VZN č. 8/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - viď príloha nižšie.

 

Súbory / prílohy