Ako postupovať pri vzniku/zániku/zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady.

Pôvodca komunálnych odpadov ( fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ ) je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov, a to prihlásením sa na Mestskom úrade do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Na území mesta sa do systému zberu sú povinní zapojiť všetci pôvodcovia:
a) fyzické osoby užívajúce celoročne nehnuteľnosti (rodinné domy, individuálne rekreačné domy/chaty a záhradné domy/chaty),
b) právnické osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta.
 

Touto skutočnosťou je predovšetkým nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu)nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v meste. 

Vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie (rodinný dom, byt), je povinný ohlásiť počet a identifikačné údaje osôb,ktoré predmetnú nehnuteľnosť užívajú na mestom predpísanom tlačive - viď príloha nižšie.

Vyplnené tlačivo doručí poplatník:
a) mailom: poplatok@senec.sk
b) osobne do podateľne mesta
c) osobne na Útvare ekonomiky mesta - vchod číslo 5

 

PODMIENKY NA STANOVENIE VEĽKOSTI ZBERNEJ NÁDOBY A JEJ INTERVALU VÝVOZU:

FYZICKÉ OSOBY
Mesto stanovuje minimálny počet zberných nádob a ich interval vývozu pre fyzické osoby v systéme množstvového zberu nasledovne:
Počet osôb
Objem nádoby v litroch
Interval vývozu
110 - 120
1 x za 2 mesiace (6 x ročne)
                                 2-3                            110 - 240             1 x za mesiac (12 x ročne)
4 a viac
110 – 240
2 x mesačne ( 26 x ročne)

Vývozným týždňom pre zberné nádoby na zmesový komunálny odpad pre fyzické osoby užívajúce celoročne nehnuteľnosti je párny týždeň.

Zber komunálnych odpadov sa na území zabezpečuje pre fyzické osoby v rodinných domoch zbernými nádobami o objeme 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1 100 l a 120 l čiernymi vrecami priradených priamo na ich nehnuteľnosť. Zakazuje sa fyzickým osobám užívať zberné nádoby iných osôb ako napr. spoločné zberné nádoby na stojisku bytových domov alebo stojiská polopodzemných kontajnerov. 

Zber komunálnych odpadov sa na území zabezpečuje pre fyzické osoby v bytových domoch zbernými nádobami o objeme 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1 100 l, 120 l čiernymi vrecami a polopodzemnými kontajnermi (PPK) o objeme 2,4 m3 alebo 5 m3. 

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY OPRÁVNENÉ NA PODNIKANIE

Mesto umožňuje právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, aby si pri množstevnom zbere  zmesového komunálneho odpadu určili veľkosť zbernej nádoby – 120 l zberná nádoba / 240 l zberná nádoba / 1100 l zberná nádoba. Interval vývozu je na území mesta pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie stanovený na 1 x za týždeň ( 52 x rok) s vývozným dňom je vždy piatok.
 
 
OBSTARANIE ZBERNEJ NÁDOBY:
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a preto Mesto stanovuje pre náklady na zberné nádoby na zmesový komunálny odpad iný spôsob úhrady a to, že si poplatník uhradí obstarávaciu cenu alebo poplatok za ročný prenájom zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad 
a) priamo do pokladne na Mestskom úrade(hotovosť alebo platobná karta) alebo
b) na útvare verejnej zelene, údržby a čistoty mesta (hotovosť alebo platobná karta), alebo
c) bankovým prevodom na číslo účtu: SK03 0900 0000 0051 1013 9399, KS: 3558, VS: rodné číslo platcu/IČO, do poznámky uviesť adresu doručenia, meno a priezvisko/názov spoločnosti. V prípade prevodu na účet, zašle platca potvrdenie o úhrade mailom na: odpady@senec.sk za účelom overenia platby,
d) ročný prenájom zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad bude účtovaný v zmysle platného cenníka po dobu 5 rokov na základe preberacieho protokolu potvrdeného poplatníkom alebo

e) poplatník si zakúpi zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad s rozmermi v súlade s informáciami o rozmeroch, ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta (Rozmery nádob).
 
Zberná nádoba bude poplatníkovi dodaná na miesto ním určené, v rámci územia mesta, do piatich pracovných dní po uhradení poplatku , prípadne si ju poplatník môže vyzdvihnúť osobne na útvare verejnej zelene, údržby a čistenia mesta ( areál zberného dvora Železničná 3). Zberná nádoba bude už pri dodaní, prípadne vydaní na útvare ošetrená aktívnym elektronickým čipom.

Bližšie informácie ohľadne systému zberu komunálnych odpadov, separovaných zložiek a drobných stavebných odpadov nájdete v platnom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec - viď príloha nižšie.

Bližšie informácie ohľadne poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, možnosti zníženia, príp. vrátenia poplatku nájdete v platnom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - viď príloha nižšie.

 

Súbory / prílohy