Čo je/nie je možné odovzdať na zbernom dvore.

Mesto Senec je prevádzkovateľom dvoch zberných dvorov:
 
Zberný dvor Železničná ( 48°12'48.6"N 17°24'32.9"E ) 
 
OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok: zatvorený
Utorok- Štvrtok: 7,00 hod. - 15,00 hod.
Piatok: 7,00 hod. - 14,00 hod.
Sobota: 7,00 hod. - 15,00 hod.
Obedňajšia prestávka: 12,00 hod. - 12,30 hod.
Štátne sviatky - zatvorené. 
 
Zberný dvor Pezinská (48°13'25.2"N 17°22'50.3"E )
 
OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok: 7,00 hod. - 15,00 hod.
Utorok: zatvorený
Streda:    7,00 hod. - 16,00 hod.
Štvrtok:   zatvorený
Piatok: zatvorený
Sobota: 7,00 hod. - 14,00 hod.
Nedeľa: zatvorený
Obedňajšia prestávka: 12,00 hod. - 12,30 hod.
Štátne sviatky - zatvorené. 
 
Zmena otváracích hodín vyhradená a oznámená oznamom na bráne daného zberného dvora a na webovej stránke mesta.
 
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, fyzická osoba, ktorá je poplatníkom Mesta, môže na zbernom dvore bezodplatne odovzdať objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu.
 
Zberné dvory sú zabezpečené kamerovým systémom so záznamom.
 
Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz komunálnych odpadov od fyzických osôb – poplatníkov. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s komunálnym odpadom na území mesta, pričom jeho využívaním nie je dotknutá povinnosť fyzickej osoby poplatníka zabezpečiť si pravidelný odvoz domového odpadu v súlade s platným nariadením.
 
V areáli zberného dvora je fyzická osoba povinná sa riadiť pokynmi obsluhujúceho personálu.
 
Preberanie a evidovanie odpadu fyzickej osoby – poplatníkov:
Pri vstupe do zberného dvora, je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sú uvedené všetky druhové čísla odpadov, s ktorými sa nakladá v danom zbernom dvore. Na informačnej tabuli sú rovnako uvedené aj meno prevádzkovateľa areálu,  číslo právoplaného súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora, jeho presná adresa, kontaktné telefónne čísla a mailová adresa.
Fyzická osoba – poplatník je povinný pri vstupe do priestorov zberného dvora ohlásiť sa na vrátnici u obsluhujúceho pracovníka,
poverený pracovník overí druh dovážaného odpadu (v prípade, že tento druh odpadu nie je uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený pracovník pôvodcovi umiestniť tento do kontajnera).
Poverený pracovník je pri preberaní odpadu oprávnený v zmysel §82 odsek 3 písmeno a) a b) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. overiť totožnosť a bydlisko poplatníka na základe ním predloženého dokladu totožnosti /občianskeho preukazu (potrebné identifikačné údaje sa zaznamenajú do evidencie).
Následne poverený pracovník informuje o mieste, na ktorom má poplatník - fyzická osoba zložiť odpad (obsluha mu ukáže príslušný kontajner, prípadne zbernú nádobu).
Nábytok sa musí na zbernom dvore odovzdávať v demontovanom stave, tzn. sedačky musia byť rozbrané na odpady z dreva, epedá, poťahy a pod. Drevený nábytok je demontážou nutné minimalizovať! V opačnom prípade má obsluha zberného dvora právo nerozobraný nábytok neprevzať do času jeho demontáže.
 
Na zbernom dvore NIE JE MOŽNÉ odovzdávať nasledovné druhy odpadov: nebezpečné odpady ( mimo vyhradených termínov),  pneumatiky, lieky a iné komunálne odpady, ktoré nie sú uvedené na informačnej tabuli pri vstupe na zberný dvor.
 
Zoznam povolených odpadov, prevádzkové poriadky a súhlasy na prevádzkovanie sú uvedené v prílohe - viď nižšie.

Súbory / prílohy