Čo je/nie je možné odovzdať na zbernom dvore.

Zberný dvor neodoberá odpady z podnikateľskej činnosti od právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie.

Prevádzkovateľom zberného dvora je Mesto Senec.

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, fyzická osoba, ktorá je poplatníkom Mesta, môže na zbernom dvore umiestnenom v areáli PD Klas na Réckej ceste bezodplatne odovzdať objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu.

Zberný dvor je zabezpečený kamerovým systémom.

Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz komunálnych odpadov od fyzických osôb – poplatníkov. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s komunálnym odpadom na území mesta, pričom jeho využívaním nie je dotknutá povinnosť fyzickej osoby poplatníka zabezpečiť si pravidelný odvoz domového odpadu v súlade s platným nariadením.

V areáli zberného dvora je fyzická o soba povinná sa riadiť pokynmi obsluhujúceho personálu.

OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok - Piatok:
7,00 hod. - 15,00 hod.

Sobota celoročne
8,00 hod. - 14,00 hod.

Obedňajšia prestávka
12,00 hod. - 12,30 hod.

Štátne sviatky - zatvorené.

Preberanie a evidovanie odpadu fyzickej osoby – poplatníkov:

  1. pri vstupe do zberného dvora, je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sú uvedené všetky druhové čísla odpadov, s ktorými sa nakladá v zbernom dvore. Na informačnej tabuli sú rovnako uvedené aj meno prevádzkovateľa areálu,  číslo právoplaného súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora, jeho presná adresa, kontaktné telefónne čísla a mailová adresa.
  2. fyzická osoba – poplatník je povinný pri vstupe do priestorov zberného dvora ohlásiť sa na vrátnici u obsluhujúceho pracovníka,
  3. poverený pracovník overí druh dovážaného odpadu (v prípade, že tento druh odpadu nie je uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený pracovník pôvodcovi umiestniť tento do kontajnera)
  4. poverený pracovník je pri preberaní odpadu oprávnený v zmysel §82 odsek 3 písmeno a) a b) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. overiť totožnosť a bydlisko poplatníka na základe ním predloženého dokladu totožnosti /občianskeho preukazu (potrebné identifikačné údaje sa zaznamenajú do evidencie), 
  5. následne poverený pracovník informuje o mieste, na ktorom má zložiť odpad (obsluha mu ukáže príslušný kontajner, prípadne zbernú nádobu).

Na zbernom dvore NIE JE MOŽNÉ odovzdávať nasledovné druhy odpadov: nebezpečné odpady ( mimo vyhradených termínov), drobné stavebné odpady, pneumatiky, stavebné sute, lieky a iné odpady.

Zoznam povolených odpadov je uvedený v prílohe - viď nižšie.

Súbory / prílohy