Čo je/nie je možné odovzdať na zbernom dvore.

Zberný dvor neodoberá odpady z podnikateľskej činnosti od právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie.

Prevádzkovateľom zberného dvora je Mesto Senec.

Lokalizácia zberného dvora: 48°12'48.6"N 17°24'32.9"E

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, fyzická osoba, ktorá je poplatníkom Mesta, môže na zbernom dvore umiestnenom v areáli útvaru verejnej zelene, údržby a čistoty mesta, Železničná 3 bezodplatne odovzdať objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu.

Zberný dvor je zabezpečený kamerovým systémom.

Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz komunálnych odpadov od fyzických osôb – poplatníkov. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s komunálnym odpadom na území mesta, pričom jeho využívaním nie je dotknutá povinnosť fyzickej osoby poplatníka zabezpečiť si pravidelný odvoz domového odpadu v súlade s platným nariadením.

V areáli zberného dvora je fyzická o soba povinná sa riadiť pokynmi obsluhujúceho personálu.

OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok:                 zatvorený
 

Utorok- Štvrtok:    7,00 hod. - 15,00 hod.

Piatok:                  7,00 hod. - 14,00 hod.
 

Sobota celoročne: 7,00 hod. - 15,00 hod.

Obedňajšia prestávka
12,00 hod. - 12,30 hod.

Štátne sviatky - zatvorené. Zmena otváracích hodín vyhradená a oznámená oznamom na bráne a na webovej stránke mesta.

Preberanie a evidovanie odpadu fyzickej osoby – poplatníkov:

  1. pri vstupe do zberného dvora, je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sú uvedené všetky druhové čísla odpadov, s ktorými sa nakladá v zbernom dvore. Na informačnej tabuli sú rovnako uvedené aj meno prevádzkovateľa areálu,  číslo právoplaného súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora, jeho presná adresa, kontaktné telefónne čísla a mailová adresa.
  2. fyzická osoba – poplatník je povinný pri vstupe do priestorov zberného dvora ohlásiť sa na vrátnici u obsluhujúceho pracovníka,
  3. poverený pracovník overí druh dovážaného odpadu (v prípade, že tento druh odpadu nie je uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený pracovník pôvodcovi umiestniť tento do kontajnera)
  4. poverený pracovník je pri preberaní odpadu oprávnený v zmysel §82 odsek 3 písmeno a) a b) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. overiť totožnosť a bydlisko poplatníka na základe ním predloženého dokladu totožnosti /občianskeho preukazu (potrebné identifikačné údaje sa zaznamenajú do evidencie), 
  5. následne poverený pracovník informuje o mieste, na ktorom má zložiť odpad (obsluha mu ukáže príslušný kontajner, prípadne zbernú nádobu).

Nábytok sa musí na zbernom dvore odovzdávať v demontovanom stave, tzn. sedačky musia byť rozbrané na odpady z dreva, epedá, poťahy a pod. Drevený nábytok je demontážou nutné minimalizovať! V opačnom prípade má obsluha zberného dvora právo nerozobraný nábytok neprevzať do času jeho demontáže.

Na zbernom dvore NIE JE MOŽNÉ odovzdávať nasledovné druhy odpadov: nebezpečné odpady ( mimo vyhradených termínov),  pneumatiky, lieky a iné komunálne odpady, ktoré nie sú uvedené na informačnej tabuli pri vstupe na zberný dvor.

Zoznam povolených odpadov je uvedený v prílohe - viď nižšie.

Súbory / prílohy