Kam môžem nahlásiť nezákonne uložený odpad (čiernu skládku)?

Nezákonné umiestnený odpad je možné nahlasovať Mestu:
a) písomným podaním doručeným do podateľne Mesta,
b) elektronicky na e-mailovú adresu: musenec@senec.sk,
c) osobne na útvare verejnej zelene, údržby a čistenia mesta,
d) osobne referentovi ochrany životného prostredia,
e) telefonicky na číslach +421 2 2020 5162, +421 2 4592 2757

Zodpovední pracovníci:

Ing. Viera Kolozsváriová, vedúca Odd. verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
Železničná 3
903 01 Senec
Tel.: 02/4592 2757, 0911 053 634
Fax.: 02/4592 3561
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk

Bc. Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva
Tel.: 0904 891 717, e-mail: gajdosovai@senec.sk

Ing. Ivana Turňová, referent ochrany životného prostredia
Tel.: 02/2020 5149, e-mail: turnovai@senec.sk