Opakovaná výzva na dodanie motorovej kosačky

MESTO  SENEC

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:

 „Dodanie traktorovej kosačky“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

    Názov: Mesto Senec

     Sídlo: Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec

     IČO: 00 305 065   

     DIČ: 2020662237 

     Telefón: 0910259567

     Kontaktná osoba: Ing. Viera Kolozsváriová

     e-mail:kolozsvariovav@senec.sk

2.  Typ zmluvy:

    Kúpna zmluva podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

3.  Miesto dodania predmetu zákazky:

    Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

    Predmetom zákazky je nákup novej traktorovej kosačky za účelom údržby verejných priestranstiev na území mesta Senec. Kosačka je v celom rozsahu opísaná tak, aby bola presne a zrozumiteľne špecifikovaná.

    Uchádzač môže predložiť ponuku na ekvivalenty v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Minimálne požadované parametre:

Výkon motora:            18,50 – 19,55 kW/25 – 26 HP,

Jednostatický pohon 2WD s uzávierkou diferenciálu

Tempomat

Brzdenie cez hydrostatickú prevodovku

Hydraulický posilňovač riadenia

Pracovné svetlá vpredu

Priechodnosť terénu min. 180 mm

Bezpečnosť, funkčnosť, komfort:

Odpružené sedadlo s plynulou reguláciou posuvu, LCD počítadlo motohodín a otáčok motora, ukazovatele teploty vody, stavu paliva a základné ukazovatele kontroly kosačky, hydraulický zdvih kosačky, nastavenie výšky kosenia od 25 mm do 102 mm, zberný kôš 640 l celokovovej konštrukcie, hydraulické vysýpanie.

Záručný a pozáručný servis:

Minimálne v dĺžke 24 mesiacov.

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

    Hlavný kód:

    16300000-8 Žacie mechanizmy

    16311000-8 Kosačky trávnikov

6.  Možnosť rozdelenia zákazky:

    Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.

7.   Variantné riešenie:

    Variantné riešenie sa nepripúšťa.

8. Predpokladaná hodnota zákazky:

    17 900,- € bez DPH

9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

    Do 4 týždňov od účinnosti zmluvy.

10.       Jazyk:

    Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku.

11.       Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:

    Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 16.07.2021 do 12,00 hod poštou alebo osobne na adresu   sídla  uvedenú v bode 1 tejto výzvy.

    Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

  • adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
  • adresu uchádzača, (Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta

       podnikania uchádzača.)

  • označenie heslom:

„SÚŤAŽ –KOSAČKA-NEOTVÁRAŤ“

Uchádzač je svojou ponukou viazaný do  31.08.2021.

12.       Cena

Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH.

13.       Návrh zmluvy

Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy. Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.

14.       Podmienky financovania:

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Úhrada bude realizovaná bezhotovostným stykom.

15.           Požadované doklady:

Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar (Výpis z Obchodného registra SR, Výpis zo Živnostenského registra SR a pod.). Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná iba od úspešného uchádzača.

Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše predmet zákazky ktorý ponúka. Táto požiadavky slúži na vyhodnotenie minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré požaduje. Uchádzač môže v ponuke predložiť aj napr. fotografie a prospekty ponúkaného predmetu zákazky.

16.          Kritériá na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH.

Požadované parametre.

Možnosť (dostupnosť) servisu.

Možnosť operatívnych drobných opráv v sídle obstarávateľa.

 

   V Senci,  dňa 06.07.2021

           

 

                                                                                           Ing. Dušan Badinský

                                                                                                     primátor

/userfiles/file/dokumenty/n%C3%A1vrh%20na%20plnenie%20krit%C3%A9ri%C3%AD(7).docx

 

 

 

 

Prílohy: návrh na plnenie kritérií

 

7. 7. 2021 8:15