Pozvánka na MsZ dňa 14. 09. 2017 /štvrtok/ o 09.00 h. v hoteli Senec – Slnečné jazerá-sever

P O Z V Á N K A

Primátor mesta Ing. Karol Kvál Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

14.09.2017 /štvrtok/ o 09.00 h. v hoteli Senec

Program:

1. Otvorenie, Informácia primátora mesta o dianí v meste za uplynulé obdobie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho mestského zastupiteľstva
3. Výročná správa mesta Senec za rok 2016
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2017
5. Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/2017
6. Súhlas s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Senec - Margovo pole, sektor 1, 4 a časť 2
7. Návrh na odpredaj nehnuteľností – Ingrid Vinkovič
8. Návrh na odpredaj nehnuteľností – Imrich Turányi s manželkou
9. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Stanislava Rezníčková a Iva Rezníčková
10. Návrh na odpredaj nehnuteľností – Miroslav Šulák s manželkou
11. Návrh na odpredaj nehnuteľností - Ing. Jozef Straňák s manželkou, Mgr. Iveta Glváčová
12. Návrh na odpredaj nehnuteľností – VK Investment s.r.o.
13. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Bohumil Olšovský s manželkou                 
14. Návrh na odpredaj nehnuteľností – Katarína Vašová
15. Návrh na odkúpenie, zámenu nehnuteľností – Róbert Csabay
16. Návrh na odvolanie člena komisie športu pri MsZ Senec a návrh na voľbu nového člena
17. Rôzne
18. Záver

                                                                                                                            Ing. Karol   Kvál
primátor mesta

Lokalita

GPS:
N 48.219990418714495 / E 17.41576524596553

6. 9. 2017 22:46

 

Súbory / prílohy