Pripomienkovanie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody

PRIPOMIENKOVANIE NÁVRHU

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto   Senec uzatvorenú dohodu

V súlade s § 6 ods. 3 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu dodatku všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „návrh dodatku VZN“) je mesto povinné návrh dodatku VZN zverejniť jeho vyvesením na úradnej tabuli, aj na internetovej adrese mesta, najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o tomto návrhu dodatku VZN.

Dňom vyvesenia návrhu dodatku VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu dodatku VZN v písomnej forme, elektronicky (na adresu skolysenec@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 

20.3.2018 20:01

 

Všeobecné záväzné nariadenia