Úradné oznamy pre verejnosť

 
 
Oznam Typ Dátum
výrub č. 15/2023 - informácia o začatí správneho konania Výruby 9. 11. 2023
Výzva -vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľnosti na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov Mestské oznamy 8. 11. 2023
Oznámenie o uložení zásielky Mestské oznamy 7. 11. 2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 12/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec 6. 11. 2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 14/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec v znení neskorších nariadení Mestské oznamy 6. 11. 2023
Oznámenie o začatí stavebného konania /DH DEVELOPING & CONSTRUCTION s.r.o. /TRUCK CENTRUM SENEC I. etapa Stavebné konanie 6. 11. 2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2023, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorým má Mesto Senec uzatvorenú dohodu Mestské oznamy 3. 11. 2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 13/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec Mestské oznamy 3. 11. 2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 9/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mestské oznamy 3. 11. 2023
výrub č. 14/2023 - informácia o začatí správneho konania Výruby 2. 11. 2023