Komisie MsZ

Činnosť komisie

Komisie MsZ zriaďuje mestské zastupiteľstvo v Senci (ďalej len „ MsZ“) v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie MsZ nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb z radov občanov zvolených mestským zastupiteľstvom.

Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie – je ním vždy poslanec a členov komisií a vymedzuje úlohy podľa podmienok a potrieb.

Postavenie komisií MsZ, ich úlohy, zloženie, prípravu a priebeh rokovania komisií MsZ, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení komisií MsZ a organizačno-technické zabezpečenie činností komisií MsZ upravuje Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Senci a zásady odmeňovania členov komisií

Komisie MsZ a Redakčná rada Mestských novín Senčan na volebné obdobie r. 2019 - 2022

Komisia výstavby a územného plánovania

Richard Pauer – predseda komisie

Peter Šimonič

Gejza Varga

Attila Izsák

Tibor Németh

Oľga Ďuranová

Ján Pullman

Jozef Ulčin

Matúš Lenhart

Ján Maglocký

Jozef Koiš

Dana Mikulášová, tajomníčka

Komisia sociálna a zdravotná

Gabriella Németh – predsedníčka komisie

Juliana Durayová

Edita Šípošová

Lívia Tornyaiová

Magdaléna Príbelská

Renáta Šišková

Zuzana Gabrišová Košecová

Jarmila Feketová

Mária Hojsíková (do 23.10.2019 )

Silvia Poórová ( od 24.10.2019 )

Lucia Mészárošová

Emese Dobošová

Mgr. Erika Fulop, tajomníčka

Komisia školstva a kultúry

Rudolf Galambos Mgr. - predseda komisie

Balázs Vojtek

Júlia Erdélyi

Henrich Polakovič

Tomáš Jasenovec

Monika Snohová

Stanislav Pravda

Monika Macháčková

Martina Bollová

František Podolský

Martin Lettrich

Zita Danter, tajomníčka

Finančná komisia

Lucia Mészárošová – predsedníčka komisie

Eva Cibuľová

Monika Pősová

Mária Radzová

Gabriela Ondrušová

Veronika Pribylková

Miklós Mészáros

Szilárd Németh

Maroš Ožvald

Kristína Černayová

Róbert Poór

Martina Matúšová, tajomníčka

Komisia športu

Tomáš Mókoš – predseda komisie

Martin Matúš

Gabriel Csémy

Karol Bednárik

Ivana Hofericová

Juraj Chríbik

Jana Némethová

Július Száraz

Tomáš Medveď

Marko Urbanec (do 10.12.2019)

Jaroslav Homola

Jarmila Čierna (od 11.12.2019)

Ing. Gabriela Rebrošová, tajomníčka

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania

Pavol Kvál – predseda komisie

Matej Varga

Rezső Duray

Dušan Kozic

Peter Glončák

Monika Snohová

Ladislav Stolárik

Peter Ondruška

Patrik Pätoprstý

Peter Sedala

Marek Šranko

Mgr. Bronislava Gašparová, tajomníčka

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Jana Turanská – predsedníčka komisie

Ján Maglocký

Marianna Glončáková

Roman Pál

Peter Feranc

Peter Árva

László Vojtek

Zoltán Horáček

Tibor Šimonič

Vladimír Radúch

Gabriel Klokner

Ing. Lenka Nižnanská, tajomníčka

Redakčná rada Mestských novín Senčan

Redakčná rada Mestských novín Senčan je poradným orgánom štatutára Mesta Senec, ktorý je vydavateľom mestských novín, v otázkach obsahového zamerania a produkcie mestských novín. Personálne obsadenie redakčnej rady volí Mestské zastupiteľstvo v Senci. Činnosť redakčnej rady sa riadi ustanoveniami Štatútu mestských novín Senčan.

Monika Macháčková – predsedníčka redakčnej rady

Gabriella Németh – podpredsedníčka redakčnej rady

Helena Krajčovičová

Csaba Farkas

Mária Rovenská

Monika Škovránková

Zuzana Szárazová

Rastislav Kyseľ

Jaroslav Skácel

Ján Rohár

Helena Nemcová

Csaba Vysztavel - tajomník