Komisie MsZ

Činnosť komisie

Komisie MsZ zriaďuje mestské zastupiteľstvo v Senci (ďalej len „ MsZ“) v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie MsZ nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb z radov občanov zvolených mestským zastupiteľstvom.

Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie – je ním vždy poslanec a členov komisií a vymedzuje úlohy podľa podmienok a potrieb.

Postavenie komisií MsZ, ich úlohy, zloženie, prípravu a priebeh rokovania komisií MsZ, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení komisií MsZ a organizačno-technické zabezpečenie činností komisií MsZ upravuje Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Senci a zásady odmeňovania členov komisií

Komisie MsZ a Redakčná rada Mestských novín Senčan na volebné obdobie r. 2022 - 2026

Komisia výstavby a územného plánovania

Ing. arch. Richard Pauer – predseda komisie

Mgr. Gejza Varga

Ing. Peter Šimonič

Ing. Jozef Koiš

Ing. Martin Gabriel

Ing. Vladimír Varga

Ing. arch. Marcel Mikulec

Ing. arch. Peter Sedala

Ing. Oľga Ďuranová

Komisia sociálna a zdravotná

Janka Turanská – predsedníčka komisie

Mgr. Pavol Tóth

Mgr. Kristína Klenovics Czére

PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová

PharmDr. Magdaléna Príbelská

PhDr. Mgr. Gabriella Németh

Mgr. Katarína Gerbranda Vydrová

Anna Mokrášová

MUDr. Emese Dobošová

Komisia školstva a kultúry

Mgr. Rudolf Galambos - predseda komisie

Katarína Németh Kováčová

Mgr. Lukáš Matlák

PaedDr. Monika Snohová

Emanuel Debnár

Mgr. Iveta Barková

Ing. Martina Bollová

Ing. Karmen Baričáková

Mgr. František Podolský

Finančná komisia

Mgr. Kristína Harvanová Černayová – predsedníčka komisie

Ing. Veronika Pribylková

Ing. Mariana Ballesteros

Jasmin Bosnič

MUDr. Miklós Mészáros M.B.A.

Ing. Janka Zácsiková

Ing. Anna Vargová

Andrea Šlosárová

Ing. Róbert Szabo

Komisia športu

PhDr. Mgr. Tomáš Mókoš – predseda komisie

Ing. Jaroslav Homola

Mgr. Juraj Chríbik

Gabriel Csémy - odstúpenie - 30.1.2023

Mgr. Gabriela Szabová

Bc. Martina Petrušková

Ivana Hofericová

Tomáš Medveď

Ľudovít Szabo

Tomáš Tengeri - od 25.4.2023

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania

Peter Kmeť - predseda komisie

Mgr. Michal Krajčovič

Ing. Róbert Podolský

Alexandra Marčeková Ferančíková

Ing. Marián Ištvánfi

Bc. Marek Šranko

Peter  Árva

Ing. Mária Hudáková

Ing. Vladimír Lysičan

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Ing. David Tengeri – predseda komisie

Ing. Tibor Németh

Pavol Hrnčiar

Eduard Kubala

Ľuboš Várady

Samuel Rybár

Ing. Jana Némethová

Ing. Ján Maglocký

Dušan Kozic

Redakčná rada Mestských novín Senčan

Redakčná rada Mestských novín Senčan je poradným orgánom štatutára Mesta Senec, ktorý je vydavateľom mestských novín, v otázkach obsahového zamerania a produkcie mestských novín. Personálne obsadenie redakčnej rady volí Mestské zastupiteľstvo v Senci. Činnosť redakčnej rady sa riadi ustanoveniami Štatútu mestských novín Senčan.

Monika Macháčková – predsedníčka redakčnej rady

Jaroslav Skácel

Ing. Noemi Lubellan

Mária Rovenská

PhDr. Mgr. Gabriella Németh

Mgr. Ing. Rastislav Kysel

Ing. Lucia Krutá

Mgr. Ján Rohár

Helena Nemcová