Komisie MsZ

Činnosť komisie

Komisie MsZ zriaďuje mestské zastupiteľstvo v Senci (ďalej len „ MsZ“) v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie MsZ nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb z radov občanov zvolených mestským zastupiteľstvom.

Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie – je ním vždy poslanec a členov komisií a vymedzuje úlohy podľa podmienok a potrieb.

Postavenie komisií MsZ, ich úlohy, zloženie, prípravu a priebeh rokovania komisií MsZ, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení komisií MsZ a organizačno-technické zabezpečenie činností komisií MsZ upravuje Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Senci a zásady odmeňovania členov komisií

Komisie MsZ na volebné obdobie r. 2014 - 2018

Redakčná rada Mestkých novín Senčan

Gabriella Németh, PhDr. - predsedníčka

Marek Vincze
Helena Krajčovičová
Miklós Mészáros
Mária Rovenská
Helena Čajková
Monika Škovránková
Helena Nemcová
Martina Jančovičová
Csaba Vysztavel, Mgr. Ing., tajomník

Komisia výstavby a územného plánovania

Rudolf Bittner, Ing. - predseda

Oľga Ďuranová
Peter Šimonič
Martin Gabriel
Peter Príbelský
Marián Ištvánfi
Gejza Varga
Zoltán Kása
Peter Sedala
Mária Krchňáková, tajomníčka

Komisia sociálna, zdravotná

František Podolský, Mgr. - predseda

Renáta Šišková
Magdaléna Fulová
Magdaléna Príbelská
Anna Širilová
Gabriella Németh
Júlia Durayová
Emese Dobošová
Anna Strešňáková
Jana Matulová PhDr., tajomníčka

Komisia podnikateľskej činnosti

Mária Hudáková, Ing. - predsedníčka

Ladislav Nádaský
Jasmin Bosnič
Ingrid Bulavčiaková
Szilárd Németh
Peter Morvay
Annamária Cerovská
Michal Frčo
Róbert Poór
Blanka Šušlová, tajomníčka

Komisia kultúry a rozvoja vzdelávania

Rudolf Galambos Mgr. - predseda

František Podolský
Monika Snohová
Ivan Fendek
Silvia Nádaská
Gyula Bárdos
Júlia Erdély
Alžbeta Nyáriová
Henrich Polakovič
Alžbeta Vinczeová Mgr., tajomníčka

Finančná komisia

Mikuláš Bertók, Ing. - predseda

Michal Krajčovič
Kristína Černayová - Harvanová
Maroš Ožvald
Jozef Koiš
Gabriel Agárdy
Imrich Szabó
Eugen Németh
Zoltán Polák
Zuzana Árvová, tajomníčka

Komisia športu

Juraj Gubáni, Ing. - predseda

Vladimír Chríbik
Róbert Jonáš
Patrik Pomichal
František Gábriš
Jana Némethová
Karol Bednárik
Gabriela Rebrošová
Ivan Kolembus
Alžbeta Bondorová Bc., tajomníčka

Komisia cestovného ruchu

Zoltán Kovács, Ing.- predseda

Linda Bittnerová
Veronika Pribylková
Rezső Duray
Ľuboslav Majerovský
Emanuel Debnár
Juraj Poizl
Radoslav Dosedel
Attila Csuka
Karol Balog Ing., tajomník

Komisia priestupková a verejného poriadku

Jana Turanská - predsedníčka

Peter Šiška
Pavol Škovránek
Peter Glončák
Lukáš Szabo
Štefan Rovenský
Zoltán Horáček
František Šušla
Ladislav Žittňan
Vlasta Kolenová JUDr., tajomníčka

Komisia životného prostredia

Zdenek Černay - predseda

Tibor Šimonič
Miroslav Žbodák
Jozef Frčo
Jozef Olas
László Vojtek
Kristián Németh
Gabriel Klokner
Ján Maglocký
Dana Mikulášová Ing., tajomníčka

 

Úradné dokumenty