Komisie MsZ

Činnosť komisie

Komisie MsZ zriaďuje mestské zastupiteľstvo v Senci (ďalej len „ MsZ“) v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie MsZ nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb z radov občanov zvolených mestským zastupiteľstvom.

Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie – je ním vždy poslanec a členov komisií a vymedzuje úlohy podľa podmienok a potrieb.

Postavenie komisií MsZ, ich úlohy, zloženie, prípravu a priebeh rokovania komisií MsZ, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení komisií MsZ a organizačno-technické zabezpečenie činností komisií MsZ upravuje Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Senci a zásady odmeňovania členov komisií

Komisie MsZ na volebné obdobie r. 2019 - 2022

Redakčná rada Mestských novín Senčan

Monika Macháčková – predsedníčka komisie

Helena Krajčovičová

Csaba Farkas

Gabriella Németh

Mária Rovenská

Monika Škovránková

Zuzana Szárazová

Monika Kľusková

Simona Lucia Horváthová

Ján Rohár

Helena Nemcová

Mgr. Ing. Csaba Vysztavel, tajomník

Komisia výstavby a územného plánovania

Richard Pauer – predseda komisie

Peter Šimonič

Gejza Varga

Attila Izsák

Tibor Németh

Oľga Ďuranová

Ján Pullman

Jozef Ulčin

Matúš Lenhart

Roman Suchánek

Jozef Koiš

Mária Krchňáková, tajomníčka

Komisia sociálna a zdravotná

Gabriella Németh – predsedníčka komisie

Juliana Durayová

Edita Šípošová

Lívia Tornyaiová

Magdaléna Príbelská

Renáta Šišková

Zuzana Gabrišová Košecová

Jarmila Feketová

Mária Hojsíková

Lucia Mészárošová

Emese Dobošová

Mgr. Erika Fulop, tajomníčka

Komisia školstva a kultúry

Rudolf Galambos Mgr. - predseda komisie

Balázs Vojtek

Júlia Erdélyi

Henrich Polakovič

Tomáš Jasenovec

Monika Snohová

Stanislav Pravda

Monika Macháčková

Martina Bollová

František Podolský

Martin Lettrich

Mgr. Alžbeta Vinczeová, tajomníčka

Finančná komisia

Lucia Mészárošová – predsedníčka komisie

Eva Cibuľová

Monika Pősová

Mária Radzová

Gabriela Ondrušová

Veronika Pribylková

Miklós Mészáros

Szilárd Németh

Maroš Ožvald

Kristína Černayová

Róbert Poór

Martina Matúšová, tajomníčka

Komisia športu

Tomáš Mókoš – predseda komisie

Martin Matúš

Gabriel Csémy

Karol Bednárik

Ivana Hofericová

Juraj Chríbik

Jana Némethová

Július Száraz

Tomáš Medveď

Marko Urbanec

Jaroslav Homola

Ing. Gabriela Rebrošová, tajomníčka

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania

Pavol Kvál – predseda komisie

Matej Varga

Rezső Duray

Dušan Kozic

Peter Glončák

Monika Snohová

Ladislav Stolárik

Peter Ondruška

Patrik Pätoprstý

Peter Sedala

Marek Šranko

Mgr. Bronislava Gašparová, tajomníčka

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Jana Turanská – predsedníčka komisie

Ján Maglocký

Marianna Glončáková

Roman Pál

Peter Feranc

Peter Árva

László Vojtek

Zoltán Horáček

Tibor Šimonič

Vladimír Radúch

Gabriel Klokner

Ing. Dana Mikulášová, tajomníčka