Komisie MsZ

Činnosť komisie

Komisie MsZ zriaďuje mestské zastupiteľstvo v Senci (ďalej len „ MsZ“) v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie MsZ nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb z radov občanov zvolených mestským zastupiteľstvom.

Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie – je ním vždy poslanec a členov komisií a vymedzuje úlohy podľa podmienok a potrieb.

Postavenie komisií MsZ, ich úlohy, zloženie, prípravu a priebeh rokovania komisií MsZ, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení komisií MsZ a organizačno-technické zabezpečenie činností komisií MsZ upravuje Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Senci a zásady odmeňovania členov komisií

Komisie MsZ na volebné obdobie r. 2014 - 2018

Redakčná rada Mestských novín Senčan

Gabriella Németh, PhDr. - predsedníčka

Mgr. Marek Vincze
Ing. Helena Krajčovičová
MUDr. Miklós Mészáros
Mária Rovenská
Mgr. Helena Čajková
Monika Škovránková
Helena Nemcová
Monika Macháčková
Csaba Vysztavel, Mgr. Ing., tajomník

Komisia výstavby a územného plánovania

Rudolf Bittner, Ing. - predseda

Mgr. Gejza Varga
Ing. Oľga Ďuranová
Ing. Peter Šimonič
Ing. Martin Gabriel
Mgr. Peter Príbelský
Ing. Marián Ištvánfi
Ing. Zoltán Kása
Ing.arch. Peter Sedala
Mária Krchňáková, tajomníčka

Komisia sociálna, zdravotná

František Podolský, Mgr. - predseda

Renata Šišková
MUDr. Magdaléna Fulová
PharmDr. Magdaléna Príbelská
Mgr. Anna Širilová
PhDr. Gabriella Németh
Juliana Durayová
MUDr. Emese Dobošová
Anna Straňáková
Gabriela Lócziová Mgr., (do 31.7.2017 Jana Matulová PhDr.) tajomníčka

Komisia podnikateľskej činnosti

Mária Hudáková, Ing. - predsedníčka

Ladislav Nádaský
Jasmin Bosnič
Tomáš Botta
Ing. Szilárd Németh
Bc. Annamária Cerovská
Mgr. Michal Frčo
Róbert Poór
Zlatica Kovácsová (do 5.5.2016 Ingrid Bulavčiaková)
Blanka Šušlová, tajomníčka

Komisia kultúry a rozvoja vzdelávania

Rudolf Galambos Mgr. - predseda

Mgr. František Podolský
PaeDr. Monika Snohová
Mgr. Ivan Fendek
Mgr. Silvia Nádaská
Mgr. Gyula Bárdos
Júlia Erdélyi
Alžbeta Nyáriová
Henrich Polakovič
Alžbeta Vinczeová Mgr., tajomníčka

Finančná komisia

Mikuláš Bertók, Ing. - predseda

Mgr. Michal Krajčovič
Mgr. Kristína Černayová – Harvanová
Eugen Németh
Ing. Jozef Koiš
Mgr. Maroš Ožvald
Zoltán Polák
Ing. Gabriel Agárdy
Ing. Imrich Szabó
Zuzana Árvová, tajomníčka

Komisia športu

Juraj Gubáni, Ing. - predseda

Mgr. Vladimír Chríbik
PhDr. Tomáš Mókoš (do 14.12.2017 - Mgr. Róbert Jonáš)
Patrik Pomichal
František Gábriš
Ing. Jana Némethová
Karol Bednárik
Ľudovít Szabo (do 1.9.2017 Ing. Gabriela Rebrošová)
Ivan Kolembus

Gabriela Rebrošová, Ing. tajomníčka

 

Komisia cestovného ruchu

Rezső Duray – zastupujúci predseda, (do 30.03.2016 Ing. Zoltán Kovács - predseda)

Mgr. Veronika Pribylková
Rezső Duray
Ľuboslav Majerovský
Emanuel Debnár
Ing. Juraj Poizl
Radoslav Dosedel
Attila Csuka
Bosnič Feďa
Mgr. Linda Bittnerová (do 30.06.2016)
Karol Balog Ing., tajomník

Komisia priestupková a verejného poriadku

Jana Turanská - predsedníčka

Peter Šušla
Mgr. Pavol Škovránek
Ing. Peter Glončák
Mgr. Lukáš Szabó
Ing. Štefan Rovenský
Zoltán Horáček
František Šušla
Ladislav Žittňan
Vlasta Kolenová JUDr., tajomníčka

Komisia životného prostredia

Zdenek Černay - predseda

Ing. Tibor Šimonič
Mgr. Miroslav Žbodák
Ing. Jozef Frčo
Ing. Jozef Olas
Ing. László Vojtek CSc.
Bc. Kristián Németh
Ing. Gabriel Klokner
Ing. Ján Maglocký
Dana Mikulášová Ing., tajomníčka

 

Úradné dokumenty