Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 19.09. 2023 /utorok/ o 09.00 hod. Hotel Senec, sála STAR

P O Z V Á N K A

    Primátor mesta Ing. Pavol Kvál Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

19.09. 2023 /utorok/ o 09.00 hod. Hotel Senec, sála STAR

Návrh programu:   

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
4. Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2023
5. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 06/2023
6. Vyhodnotenie rozpočtu ŠJ Kysucká Senec za obdobie 1-6/2023  
7. Rozpočet Mesta Senec na r. 2023 – 4.zmena – rozpočtové opatrenie č.5
8. 1. zmena rozpočtu ŠJ Kysucká Senec na obdobie 2023  
9. Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 2023
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 13/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Senec (Materiál pre MsZ bude v celosti predložený emailom 14.9.2023 po vyhodnotení pripomienok.)
11. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o partnerstve s mestom Milovice
12. Memorandum o spolupráci s FAD STU
13. Zadanie Urbanistickej štúdie rekreačnej zóny Slnečné jazerá Senec
14.A. Aktualizácia Urbanistickej štúdie ako územnoplánovacieho podkladu na spodrobnenie alebo overenie funkčného využitia územia „Obytný súbor IBV – Mlynský klin II.“
14.B. Návrh bezodplatné nadobudnutie pozemku a stavieb do majetku Mesta Senec
15. Návrh na zriadenie vecného bremena - Západoslovenská distribučná, a.s. („BA, Senec predĺženie VN 154, VN 463, VKN“)
16. Návrh na zriadenie vecného bremena – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (Senec Juh -Čierna voda, podmieňujúce investície)
17. Návrh na zriadenie vecného bremena – obec Ostrá Lúka (Senec Juh -Čierna voda, podmieňujúce investície)
18. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti (SR-Slovenský pozemkový fond; areál Čistiarne odpadových vôd mesta Senec, Šamorínska ul., Senec)
19. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Vladimír Bachleda; Slnečné jazerá – juh, Senec)
20. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Andrej Štellár – STELL SPORT, miesto podnikania:     Bratislavská 1190/19, 903 01 Senec, IČO: 44 888 058)
21. Schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
22. Informatívna správa hlavného kontrolóra č.5 z výsledku vykonaných kontrol
23. Interpelácie
24. Rôzne - informácia
25. Záver

Ing. Pavol Kvál
primátor mesta
 

12. 9. 2023 23:37

 

Súbory / prílohy

Názov
4. Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2023
5. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 06/2023
6. Vyhodnotenie rozpočtu ŠJ Kysucká Senec za obdobie 1-6/2023
7. Rozpočet Mesta Senec na r. 2023 – 4.zmena – rozpočtové opatrenie č.5
8. 1. zmena rozpočtu ŠJ Kysucká Senec na obdobie 2023
9. Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 2023
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 13/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Senec (Materiál pre MsZ bude v celosti predložený emailom 14.9.2023 po vyhodnotení pripomienok.)
11. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o partnerstve s mestom Milovice
12. Memorandum o spolupráci s FAD STU
13. Zadanie Urbanistickej štúdie rekreačnej zóny Slnečné jazerá Senec
14.A. Aktualizácia Urbanistickej štúdie ako územnoplánovacieho podkladu na spodrobnenie alebo overenie funkčného využitia územia „Obytný súbor IBV – Mlynský klin II.“ , 14.B. Návrh bezodplatné nadobudnutie pozemku a stavieb do majetku Mesta Senec
15. Návrh na zriadenie vecného bremena - Západoslovenská distribučná, a.s. („BA, Senec predĺženie VN 154, VN 463, VKN“)
16. Návrh na zriadenie vecného bremena – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (Senec Juh -Čierna voda, podmieňujúce investície)
17. Návrh na zriadenie vecného bremena – obec Ostrá Lúka (Senec Juh -Čierna voda, podmieňujúce investície)
18. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti (SR-Slovenský pozemkový fond; areál Čistiarne odpadových vôd mesta Senec, Šamorínska ul., Senec)
19. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Vladimír Bachleda; Slnečné jazerá – juh, Senec)
20. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Andrej Štellár – STELL SPORT, miesto podnikania: Bratislavská 1190/19, 903 01 Senec, IČO: 44 888 058)
21. Schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
22. Informatívna správa hlavného kontrolóra č.5 z výsledku vykonaných kontrol