Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav Dátum platnosti
VZN č. 2/2007 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2007_ulice1.pdf stiahnuť platné 10. 5. 2007
VZN č. 7/2007 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_7_2007_ulice1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2007
VZN č. 2/2006 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2006_ulice1.pdf stiahnuť platné 14. 12. 2006
VZN č. 1/2005 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN - SÚ/, VZN ONV Bratislava-vidiek z októbra 1988, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Senec a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.
vzn_1_20051.pdf stiahnuť platné 26. 9. 2005
VZN č. 9/2004 ktorým sa mení a dopĺňa VZN ONV Bratislava-vidiek z októbra 1998 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.
vzn_9_20041.pdf stiahnuť platné 2. 7. 2004
VZN č. 3/2004 o určení názvov ulíc v meste Senec
2004_0311.pdf stiahnuť platné 15. 4. 2004
VZN č. 11/2002 o určení názvov ulíc v meste Senec
2002_041.pdf stiahnuť platné 17. 4. 2002
VZN č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
vzn_c_4_2018_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c_2_2018_skolske_obvody.pdf stiahnuť platné
VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec
vzn_c_5_2018_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2018 o zriadení Základnej školy, Kysucká 14, Senec a Školského klubu detí, Kysucká 14, Senec, ako súčasť Základnej školy, Kysucká 14, Senec
vzn_c_6_2018_o_zriadeni_zakladnej_skoly_kysucka1.pdf stiahnuť platné
VZN Mesta Senec č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č.6/2020.
vzn_6_2021_dodatok2_k_8_2019.pdf stiahnuť platné
VZN - Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec
vzn_c_1_2021_dotacie1.pdf stiahnuť platné
Oprava VZN č. 10/2022 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov
skm_c258220927114701.pdf stiahnuť platné
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. xx/2024 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby poskytované mestom Senec
vzn_o_socialnych_sluzbach.pdf stiahnuť platné