Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov, územnoplánovacia informácia

Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov, územnoplánovacia informácia – Žiadosť (PDF, 181kB)

 

Mesto Senec vydáva územnoplánovaciu informáciu, resp. vyjadrenie k funkčnému využitiu len k pozemkom v katastrálnom území Senec.

Pred kúpou nehnuteľnosti, pozemku resp. pred začatím prác na projektovej dokumentácii, odporúčame požiadať o územnoplánovaciu informáciu, nakoľko umiestňovať stavby, meniť využitie územia alebo meniť účel užívania stavieb možno len v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, územnoplánovacími podkladmi a inými strategickými dokumentami mesta Senec.

Územnoplánovacia informácia poskytuje informáciu o budúcom využití územia a podmienkach jeho využívania z hľadiska platného územného plánu v danom území. Vydáva sa pre konkrétne vymedzené územie (či už pozemkom alebo viacerými pozemkami, alebo priestorovým ohraničením).

Územnoplánovacia informácia, resp. vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku/pozemkov sa vydáva najmä pre účely majetkoprávneho vysporiadania, pre účely finančných inštitúcií, pre účely konania o vyňatí plôch z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, pre účely projektovej a investičnej prípravy zámeru využitia nehnuteľností z hľadiska jeho súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Senec.

Územnoplánovacia informácia, resp. vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku/pozemkov nenahrádza rozhodnutia (povolenia), stanoviská a vyjadrenia mesta, zároveň nenahrádza rozhodnutia a povolenia príslušných orgánov podľa osobitných predpisov.