Nový ÚPN mesta Senec - Návrh

Územný plán mesta Senec – Návrh riešenia územnoplánovacej dokumentácie

 

OZNAM – Prerokovanie Návrhu Územného plánu mesta Senec od 12.09.2022 do 15.10.2022

 

Územný plán mesta Senec – Návrh riešenia územnoplánovacej dokumentácie

 

Textová časť

A. Smerná časť (PDF, 4,6MB)

B. Záväzná časť (PDF, 1,6MB)

Grafická časť

V.č.1. Výkres širších vzťahov (PDF, 2,1MB)

V.č.2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 2,7MB)

V.č.2A. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 2,4MB)

V.č.2B. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 1,0MB)

V.č.3. Výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb (PDF, 2,3MB)

V.č.4A. Výkres verejného dopravného vybavenia, dopravné systémy (PDF, 2,7MB)

V.č.4B. Výkres verejného dopravného vybavenia, dopravné systémy (PDF, 1,0MB)

V.č.5A. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 2,2MB)

V.č.5B. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 0,7MB)

V.č.6A. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 2,2MB)

V.č.6B. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 0,7MB)

V.č.7A. Výkres verejného technického vybavenia – telekomunikácie (PDF, 1,9MB)

V.č.7B. Výkres verejného technického vybavenia – telekomunikácie (PDF, 0,6MB)

V.č.8. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (PDF, 2,5MB)

V.č.9. Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (PDF, 2,0MB)