Nový ÚPN mesta Senec - Koncept

Územný plán mesta Senec – Koncept riešenia územnoplánovacej dokumentácie

 

OZNAM - Verejné prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Senec od 15.12.2020 do 29.01.2021

 

Územný plán mesta Senec – Koncept riešenia územnoplánovacej dokumentácie

Textová a tabuľková časť (PDF, 3,4MB)

Variant I

V.I-V.č.1. Výkres širších vzťahov (PDF, 5,6MB)

V.I-V.č.2a. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 4,6MB)

V.I-V.č.2b. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 2,4MB)

V.I-V.č.3a. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 4,5MB)

V.I-V.č.3b. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 2,1MB)

V.I-V.č.4a. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 4,3MB)

V.I-V.č.4b. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 1,5MB)

V.I-V.č.5a. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 4,6MB)

V.I-V.č.5b. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 1,7MB)

V.I-V.č.6. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (PDF, 5,2MB)

V.I-V.č.7. Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (PDF, 4,4MB)

Variant II

V.II-V.č.1. Výkres širších vzťahov (PDF, 5,6MB)

V.II-V.č.2a. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 4,6MB)

V.II-V.č.2b. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 2,3MB)

V.II-V.č.3a. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 4,5MB)

V.II-V.č.3b. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 2,0MB)

V.II-V.č.4a. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 4,3MB)

V.II-V.č.4b. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 1,5MB)

V.II-V.č.5a. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 4,6MB)

V.II-V.č.5b. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 1,7MB)

V.II-V.č.6. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (PDF, 5,2MB)

V.II-V.č.7. Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (PDF, 4,4MB)

Súborné stanovisko k vypracovaniu Návrhu územného plánu mesta Senec

Súborné stanovisko (PDF, 0,4MB) spracované podľa § 21 ods.7 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 14 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii je zverejnené ako jeden komplexný materiál, tak ako bol predložený na prerokovanie v MsZ dňa 14.12.2021 (Uznesenie MsZ č. 138/2021), na: https://www.senec.sk/userfiles/download/attachment/MsZ20211214/Bod19.pdf