Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN č. 4/2009 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, sportových podujatí a turistických podujatí v Meste Senec
042009_vzn_sportove_podujatia1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 4/2007 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN-SÚ/, VZN ONV Bratislava - vidiek z októbra 1988 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.
vzn_4_20071.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
vzn_mesta_senec_c_3_2018_podrobnosti_o_organizacii_referenda1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území Mesta Senec
3_2017_vzn_o_zruseni_vzn_c_4_20162.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2014 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_3_2014_nazvyulic1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2012 o verejnom poriadku a životnom prostredí
3_2012_vzn_o_verejnom_poriadku_a_zivotnom_prostredi.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2011 Trhový poriadok pre trhovisko na Šafárikovej ulici v Senci
trhovy_poriadok_safarikova_20111.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 až 4.
vzn_c_3_2009_o_hosp_2016.pdf stiahnuť platné
Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta
dodatok_c_5_k_vzn_o_hospodareni_s_majetkom_mesta1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2007 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN-SÚ/, VZN ONV Bratislava - vidiek z októbra 1988, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Senec a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993
vzn_3_20071.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2004 o určení názvov ulíc v meste Senec
2004_0311.pdf stiahnuť platné
VZN o určení názvov ulíc v meste Senec 2012.
vzn_nazvy_ulic_20121.pdf stiahnuť platné
VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
vzn_2_20181.pdf stiahnuť platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
navrh_vzn_2_2018_dodatok_11.pdf stiahnuť platné
VZN č. 2/2014 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2014_nazvyulic1.pdf stiahnuť platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o určení názvov ulíc v meste Senec (názvy ulíc v jazyku maďarskej menšiny)
dodatok_c_1_k_vzn_c_2_20141.pdf stiahnuť platné
VZN č. 2/2011 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vzn_2011021.pdf stiahnuť platné
VZN č. 2/2010 o niektorých podmienkach držania psov
vzn_psy_2010.pdf stiahnuť platné
VZN č. 2/2009 o poskytovaní jednorazovej sociálnej výpomoci Mestom Senec
soc_vzn_jednorazova_vyp1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 2/2008 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2008_ulice1.pdf stiahnuť platné